TEST NAALDDRUKWEGERS

Vinyl Magazine - - VOORWOORD -

NAALDDRUKWEGERS ZIJN ER IN VE­LE SOOR­TEN. DE MEEST EENVOUDIGE KOS­TEN EN­KE­LE EU­RO’S, MAAR UI­TER­AARD ZIJN ER OOK AAN­ZIEN­LIJK DUUR­DE­RE EXEM­PLA­REN. WIJ NE­MEN DE PROEF OP DE SOM EN TESTTEN VIJF NAALDRUKWEGERS, UITEENLOPEND VAN 7,50 TOT 149 EU­RO.

La­ten we bij het be­gin be­gin­nen: om de groe­ven op een plaat goed te kun­nen vol­gen, oe­fent de naald van je pla­ten­spe­ler een heel klein beet­je druk uit op je plaat. De mees­te ele­men­ten wer­ken het bes­te bij een naald­druk van pak hem beet 1,5 gram tot 2,5 gram – heel wei­nig dus. Elk ele­ment heeft een op­ti­ma­le naald­druk waar­bij de in­for­ma­tie op de plaat het bes­te kan wor­den ge­le­zen. Die waar­de is voor vrij­wel elk ele­ment on­li­ne te­rug te vin­den. Je stelt de juis­te naald­druk nor­maal ge­spro­ken in met een con­tra­ge­wicht aan de ach­ter­kant van de arm.

Waar­om is het nu zo be­lang­rijk om de juis­te waar­de in te stel­len? Een ver­keer­de naald­druk leidt uit­ein­de­lijk tot ver­vor­ming in het ge­luid. En het leidt tot slij­ta­ge, zo­wel van naald als vi­nyl. De gang­ba­re mening bij de ken­ners is dat een te la­ge naal­druk nog on­wen­se­lij­ker is dan een te ho­ge naald­druk.

De mees­te nieu­we pla­ten­spe­lers wor­den ge­le­verd met een voor­ge­mon­teerd ele­ment. Dat is fijn, want dan hoef je de juis­te naald­hoek al niet meer in te stel­len. Maar meest­al moet je het con­tra­ge­wicht wel zelf in­stal­le­ren, dat wordt om on­no­di­ge be­scha­di­ging tij­dens ver­voer te voor­ko­men apart ver­pakt. Door de arm te la­ten ba­lan­ce­ren en ver­vol­gens met de schaal­ver­de­ling op het con­tra­ge­wicht de juis­te naald­druk in te stel­len, kom je een heel eind. Maar de er­va­ring leert dat de­ze me­tho­de niet heel be­trouw­baar is (de fout­mar­ge is nog­al groot). Dus dan is het fijn als je de naald­druk kunt con­tro­le­ren en in­dien no­dig bij­stel­len. Daar­voor heb je een naald­druk­we­ger no­dig. He­le­maal nood­za­ke­lijk is z’n weeg­schaal­tje als je een ele­ment ver­vangt door een an­der ele­ment.

ORTOFON STYLUS PRESSURE GAUGE (€7,50)

Met af­stand de goed­koop­ste weegschaal in de test. Het is een klein tool­tje waar­mee je een­vou­dig de naald­druk kunt con­tro­le­ren. Je zet de naald neer op het rech­ter­deel met de schaal­ver­de­ling; als het lin­ker­deel dan pre­cies horizontaal staat, dan kun je de naald­druk af­le­zen. Voor­deel: goed­koop en be­trouw­baar. Na­deel: de weegschaal is niet heel pre­cies af te le­zen door het klei­ne for­maat en door­dat de schaal­ver­de­ling niet li­ne­air is.

CLEARAUDIO SMART GAUGE (€25,-)

De op een na goed­koop­ste weegschaal. De­ze Clearaudio werkt vol­gens het­zelf­de prin­ci­pe als de Ortofon van hier­bo­ven. Het eni­ge ver­schil is dat de Clearaudio uit één stuk be­staat: het kan­tel­punt zijn twee punt­jes on­der op de weegschaal. Hier gel­den de­zelf­de pro’s en cons al bij de Ortofon, met als ex­tra aan­dacht­punt dat het ge­bruik van de Clearaudio op een vil­ten­mat niet aan te ra­den is. De ‘kan­tel­punt­jes’ zak­ken weg in het vilt. Daar­bij is de­ze weegschaal niet te ge­brui­ken bij een naald­druk min­der dan 1,5 gram, de schaal­ver­de­ling ont­breekt daar.

TONAR TRACKURATE (€34,95)

Dit is een van de twee di­gi­ta­le weeg­schaal­tjes in de test. De voor­de­len daar­van zijn de gro­te pre­ci­sie en het ge­bruiks­ge­mak. De waar­des die de­ze weegschaal gaf, za­ten bij de test tel­kens en­ke­le mi­cro­gram­men (tot maxi­maal 0,1 gram) bo­ven het ge­mid­del­de van de an­de­re we­gers. De Tonar wordt ge­le­verd met een ijk­ge­wicht­je.

SHURE SFG-2 (€35,-)

Het fij­ne aan de­ze weegschaal is dat er een uit­spa­ring voor de spin­del in ge­maakt is, waar­door je al­tijd op exact de­zelf­de plek meet. Je stelt het ge­wens­te ge­wicht in met een schui­vend con­tra­ge­wicht­je. De weegschaal heeft een be­reik van 1 tot 3 gram en is groot ge­noeg om goed af te kun­nen le­zen. Door de an­de­re maak­wij­ze heeft de Shure wél een li­ne­ai­re schaal­ver­de­ling.

ORTOFON DS-3 (€149,-)

Met af­stand de duur­ste weegschaal uit de test. Heel een­vou­dig in ge­bruik, wordt ge­le­verd in een mooi doos­je – dat mag na­tuur­lijk ook wel voor die prijs. Net als de

Tonar Trackurate geeft de Ortofon DS-3 de ge­me­ten naald­druk weer tot twee cij­fers ach­ter de komma.

CON­CLU­SIE

De naalddrukwegers zijn al­le­maal op vijf ver­schil­len­de draai­ta­fels ge­test. Uit de meet­re­sul­ta­ten kwa­men mi­ni­ma­le ver­schil­len die waar­schijn­lijk niet sig­ni­fi­cant zijn. Dus dan ge­ven min­der har­de cri­te­ria als bruik­baar­heid en prijs de door­slag. Het minst goed af­lees­baar was de Clearaudio, hoe­wel aan­ge­te­kend moet wor­den dat er veel te zeg­gen is voor het ont­werp uit één stuk. Bij ge­bruik op een pla­teau dat van een hard en glad ma­te­ri­aal ge­maakt is, is de Clearaudio een uit­ste­ken­de op­tie. De win­naars van de test zijn de bei­de Or­tofons. De goed­koop­ste om­dat je voor bij­na niks de mo­ge­lijk­heid hebt om op be­trouw­ba­re wij­ze de naald­druk van je pla­ten­spe­ler te chec­ken – en dat was de in­steek. De Ortofon DS-3 komt als win­naar uit de bus om­dat het de meest de­ge­lij­ke en be­trouw­baar aan­voe­len­de weegschaal is. Niet ie­der­een zal €150 eu­ro voor een naald­druk­we­ger over heb­ben, maar voor ie­der­een die pro­fes­si­o­neel of hob­by­ma­tig ge­re­geld ele­men­ten ver­wis­selt is de aan­schaf het over­we­gen waard. Blij­ven over de vrij­wel even du­re Shure SFG-2 en de Tonar Trackurate. Bei­de zijn be­trouw­baar en de­ge­lijk – het is maar net of je voor­keur hebt voor een di­gi­ta­le of een ana­lo­ge weegschaal. De­ze test is ge­heel on­af­han­ke­lijk tot stand ge­ko­men. Met dank aan Hi-stands voor het le­ve­ren van de naalddrukwegers voor de­ze test. Al­le ge­noem­de prij­zen zijn af­kom­stig van hi-stands.nl.

Een be­lang­rij­ke ba­sis­re­gel is dat je de naald­druk al­tijd moet me­ten op het pla­teau, op de juis­te hoog­te – waar de naald op het vi­nyl rust dus. De naald­druk is na­me­lijk af­han­ke­lijk van de hoog­te waar­op je meet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.