BOEK: AMERICANALOG

Vinyl Magazine - - VOORWOORD - Tekst: Joa­chim Hil­horst • Foto’s: Sa­tel­li­te Ju­ne

Ana­loog reis­ver­slag van Pa­blo van de Poel (De­wolff) en zijn vrouw, fo­to­gra­fe Sa­tel­li­te Ju­ne.

EEN MAAND LANG REIS­DE HET ECHT­PAAR PA­BLO EN NIKKI VAN DE POEL DOOR AME­RI­KA. PA­BLO IS ZAN­GER/GI­TA­RIST VAN DE­WOLFF EN NIKKI (SA­TEL­LI­TE JU­NE) IS FO­TO­GRA­FE; ZE DE­LEN EEN GRO­TE VOOR­LIEF­DE VOOR ANA­LO­GE TECHNIEKEN. DE REIS MONDDE UIT IN EEN PRACH­TIG FOTOBOEK MÉT SOUND­TRACK: AMERICANALOG.

Pa­blo “We had­den al ja­ren het idee om naar Ame­ri­ka te gaan, maar dat bleek las­tig met on­ze agen­da’s. We wil­den het wel goed doen, een ech­te reis ma­ken. Toen we een­maal het geld voor de reis bij el­kaar had­den, heb jij be­dacht om iets sa­men te doen.” (Kijkt Nikki aan)

Nikki “Ik wil­de al heel lang graag een keer sa­men met Pa­blo iets ma­ken, maar ik ben niet zo mu­zi­kaal. Een plaat schrij­ven zat er dus niet in. Maar ik dacht, mis­schien kan Pa­blo mu­ziek ma­ken bij mijn beel­den en dat die twee el­kaar dan ver­ster­ken. En dat heb­ben we in Ame­ri­ka ge­daan.”

Pa­blo “Het idee was oor­spron­ke­lijk dat ik echt een sound­track zou ma­ken bij de foto’s, zo­als bij een film. Maar dat luk­te niet heel goed. Ik had op reis het ge­voel dat ik het niet meer kon – we had­den ook net THRUST ge­maakt. Maar toen ik dat stric­te idee een­maal los­liet en de in­spi­ra­tie van die plek­ken waar we wa­ren op me in liet wer­ken, toen kwam het ene na het an­de­re num­mer. Mu­ziek en foto’s heb­ben al­le­bei een ei­gen ka­rak­ter ge­kre­gen, maar het is wel de be­doe­ling dat je de mu­ziek luis­tert ter­wijl je naar de foto’s kijkt – de tek­sten staan er ook bij, op de goe­de volg­or­de.” “We had­den van te­vo­ren een su­per­ro­man­tisch beeld van Ame­ri­ka in ons hoofd. On­be­wust heb­ben we toch ge­pro­beerd dat beeld te van­gen door die ro­man­ti­sche plek­ken op te zoe­ken. We zijn wei­nig men­sen te­gen­ge­ko­men on­der­weg: die we­gen zijn zo lang, er is heel veel niks. Be­roem­de spook­stad­jes als Bo­die zijn oud en al lang ver­la­ten. Maar wat we niet ver­wacht had­den is dat we ook veel nieu­we ver­la­ten plek­ken heb­ben ge­zien. He­le dorp­jes waar

de af­ge­lo­pen tien, vijf­tien jaar ie­der­een is weg­ge­trok­ken. Dat was ook wel een beet­je eng. Net als je denkt dat er echt nie­mand meer kan wo­nen in zo’n bouw­val, sta je oog in oog met een gro­te hond. Op die plek­ken heb­ben we niet veel foto’s ge­maakt.”

“Toen we de foto’s en de mu­ziek wil­den ty­pe­ren, kwa­men we tot de con­clu­sie dat Nikki heel dro­me­rig is en ik veel meer re­a­lis­tisch – mis­schien wel duis­ter. Die twee kan­ten ko­men in de beel­den en mu­ziek ook naar vo­ren. De mu­ziek is wat rau­wer dan de beel­den. Ik heb trou­wens ook wel een ro­man­ti­sche kant, maar dan op een an­de­re ma­nier.” (Nikki lacht)

“Dit was heel gaaf om te doen – zou jam­mer zijn als dit de laat­ste keer was. We heb­ben echt al­les sa­men­ge­daan, tot en met het art­work toe. Nikki heeft zelfs mee­ge­zon­gen op één num­mer, haar eer­ste zang­per­for­man­ce. Ze had een op­zet­je voor een num­mer ge­maakt, we zijn een nacht sa­men in de stu­dio ge­ble­ven om dat num­mer uit te wer­ken, dat was heel cool. En som­mi­ge foto’s – waar Nikki op­staat – heb ik ge­no­men, dus Americanalog is echt van ons sá­men.” Nikki “Dit is mijn eer­ste boek als fo­to­graaf – heel bij­zon­der om mijn ei­gen werk in druk te zien. Ik fo­to­gra­feer al­leen maar ana­loog. Geen di­gi­taal voor mij. Bij ana­loog ben je meer in het mo­ment, je wordt ge­dwon­gen om meer na te den­ken over wat je maakt. Ik schiet het beeld graag zo­als ik het wil heb­ben, zon­der be­wer­king ach­ter­af. Dat al­les klopt. Soms heb je door bij­voor­beeld de warm­te mooie ef­fec­ten op je film. Door ge­bruik te ma­ken van de zon kan je een mooie fla­re in de foto’s krij­gen, dat vind ik leuk om mee te spe­len.”

Pa­blo “Het voelt zelfs vaak als een ex­tra ca­deau als je foto’s laat ont­wik­ke­len. Dat het er op de foto nog mooi­er uit­komt dan je van te­vo­ren be­dacht had. Het was ook nog wel eng op reis. Licht­ge­voe­li­ge fo­to­rol­le­tjes kun­nen over­be­licht ra­ken door een scan­ner op het vlieg­veld. “

Nikki “En ge­wist wor­den.”

Pa­blo “We wa­ren ons daar best wel ze­nuw­ach­tig over aan het ma­ken en uit­ein­de­lijk heb je ze in Los An­ge­les la­ten ont­wik­ke­len.”

Nikki “Voor de ze­ker­heid. Je wil niet thuis­ko­men met al­leen maar le­ge foto’s.

americanalog by sa­tel­li­te ju­ne

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.