KLAS­SIE­KE PLA­TEN­SPE­LER: THORENS TD 124

ZWIT­SER­SE PER­FEC­TIE

Vinyl Magazine - - VOORWOORD - Tekst: Ro­bert Haags­ma

Zwit­ser­se per­fec­tie.

DE THORENS TD 124 WERD RUIM 60 JAAR GE­LE­DEN GE­ÏN­TRO­DU­CEERD. TER­WIJL DE MEES­TE TIJD­GE­NO­TEN AL­LANG OP DE SCHROOTHOOP VAN DE AUDIOHISTORIE ZIJN BE­LAND, STAAT DIT KNAP­PE STAALTJE ZWIT­SER­SE TECH­NIEK NOG AL­TIJD HOOG AANGESCHREVEN. ZE­KER NA EEN GRON­DI­GE REVISIE BIEDT DE DRAAI­TA­FEL HET BES­TE VAN TWEE WERELDEN: EEN NOS­TAL­GISCH DE­SIGN EN EEN TIJDLOZE KLANK.

Thorens was al een al­om ge­res­pec­teer­de naam toen in 1957 de TD 124 draai­ta­fel werd ge­ïn­tro­du­ceerd. Het be­drijf werd in 1883 door Her­mann Thorens in het Zwit­ser­se plaats­je Sain­te-croix op­ge­richt. Het maak­te aan­van­ke­lijk mu­ziek­do­zen en al­ler­han­de me­cha­nie­ken, maar aan het be­gin van de 20ste eeuw werd de eer­ste gram­mo­foon aan het as­sor­ti­ment toe­ge­voegd. De eer­ste mo­del­len wa­ren nog hand aan­ge­dre­ven, in 1928 bracht Thorens een elek­trisch mo­del op de markt. Tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log, waar Zwit­ser­land zich bui­ten wist te hou­den, werd zelfs de eer­ste pla­ten­wis­se­laar op de markt ge­bracht. In 1957 schreef het be­drijf ge­schie­de­nis met de in­tro­duc­tie van de TD 124 draai­ta­fel. Het was niet toe­val­lig de pe­ri­o­de waar­in de lang­speel­plaat snel po­pu­lair werd en Thorens speel­de daar­op in met een draai­ta­fel waar­op dit me­di­um per­fect af te spe­len moest zijn.

WATERPASJE

Het was een in­stant klas­sie­ker. Hoe­wel met de pla­ten­spe­ler in eer­ste in­stan­tie op ra­dio­stu­dio’s ge­mikt werd, vond de TD 124 al snel zijn weg naar de huis­ka­mers van mu­ziek­lief­heb­bers. Het suc­ces liet zich mak­ke­lijk ver­kla­ren. Het mi­ni­ma­lis­ti­sche de­sign sloot naad­loos aan bij de so­be­re za­ke­lijk­heid van de ja­ren vijf­tig. Het was ook een erg com­ple­te draai­ta­fel, voor­zien van een stro­bo­scoop om het toe­ren­tal met te con­tro­le­ren en een me­cha­niek om dat waar no­dig bij te stel­len. Een in­ge­bouwd waterpasje hielp bij het juist plaat­sen van het ap­pa­raat. Een so­li­de wiel­aan­drij­ving zorg­de er­voor dat het pla­teau goed op snel­heid bleef. Het was bo­ven al­les een draai­ta­fel die ge­wel­dig klonk, veel be­ter dan het mees­te dat in de twee­de helft van de ja­ren vijf­tig op de markt was. De kers­ver­se lp­ko­pers schaf­ten dan ook mas­saal de TD 124 aan.

REVISIE

De draai­ta­fel werd in 1967 uit­ge­fa­seerd, waar­na de TD 125 werd voor­ge­steld die – hoe goed ook – nooit de ico­ni­sche sta­tus van de voor­gan­ger zou krij­gen. De TD 124 is in de ach­ter­lig­gen­de vijf­tig jaar nooit echt ver­dwe­nen. Ze zijn nog al­tijd het pronk­stuk in me­nig high-end sys­teem. Om de pla­ten­spe­ler echt aan het zin­gen te krij­gen is door­gaans wel een gron­di­ge revisie no­dig. In Ne­der­land zijn ver­schil­len­de par­tij­en, zo­als Han­ze Hi­fi in Kam­pen, die daar zelfs in ge­spe­ci­a­li­seerd zijn. Voor­zien van een nieu­we arm – veel fans ge­ven de voor­keur aan een SME 2009 – en een ele­ment als de De­non DL 103, is de TD 124 zo weer klaar voor een zo­veel­ste jeugd. Veel nieu­we­re mo­del­len mo­gen soms meer de­tail of een bre­der ge­luids­beeld bie­den, de Thorens-fans koes­te­ren de ge­dach­te dat hun ge­lief­de pla­ten­spe­ler voor­al heel mu­zi­kaal is: be­hept met een aan­ge­naam ge­luid, zon­der ooit op­drin­ge­rig te wor­den. Het zijn ei­gen­schap­pen waar­mee de Thorens TD 124 de tand des tijds moei­te­loos trot­seer­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.