KAYAK – RUTHLES QU­EEN

RUTHLESS QU­EEN

Vinyl Magazine - - INHOUD - Tekst: Pe­ter Vos­kuil • Foto: Hans Bec­ker

Pe­ter Vos­kuil duikt in de ge­schie­de­nis van een klas­sie­ker in de va­der­land­se pop­mu­ziek.

IN 1978 VER­SCHEEN PHANTOM OF THE NIGHT VAN KAYAK. OP DIE PLAAT STOND OOK HET NUM­MER ‘RUTHLESS QU­EEN’, DE SIN­GLE DIE EIN­DE­LIJK DE HIT OP­LE­VER­DE WAAR KAYAK ZO NAAR VER­LANG­DE.

Voor de op­na­mes van Phantom of the Night mag Kayak in 1978 als eer­ste de fon­kel­nieu­we Wis­se­loord Stu­dio in. “De plaat had be­ter Phantom of the stu­dio kun­nen he­ten”, zegt Ton Scher­pen­zeel. “Wij wis­ten voor­af dat we proef­ko­nij­nen wa­ren, maar het was een ramp. Niks werk­te, het was of er een de­ken over de spea­kers hing, het slag­werk kwam uit een blok­ken­doos en er do­ken steeds mys­te­ri­eu­ze bij­ge­lui­den op. Maar dat heeft blijk­baar toch geen ne­ga­tief ef­fect op het lied­je Ruthless qu­een ge­had.”

Na ja­ren ope­re­ren op de sym­fo­ni­sche rock­markt en el­len­lan­ge dis­cus­sies over hoe ze com­mer­ci­ë­ler kun­nen klin­ken heb­ben ze een hit! Het voelt als een be­vrij­ding. Niet lan­ger werd er met een schuin oog ge­ke­ken naar con­cur­rent Earth & Fi­re. “Die twee bands hiel­den el­kaar al­tijd in de ga­ten”, ver­telt Ger­rit-jan Leen­ders, hun eer­ste pro­du­cer. “Bij Earth & Fi­re wa­ren ze ja­loers op het ta­lent van Kayak. En bij Kayak op de hits van Earth & Fi­re.”

Een jaar eer­der heb­ben ze za­ke­lijk, mu­zi­kaal en per­soon­lijk nog op punt van stop­pen ge­staan. Drum­mer Pim Koop­man heeft de band ver­la­ten om pro­du­cer te wor­den. Max Wer­ner is te­rug­ge­tre­den als lead­zan­ger en op­ge­volgd door de 21-ja­ri­ge Edward Ree­k­ers. De nieu­we sound met Ree­k­ers en de Kay­et­tes (Ire­ne Lin­ders en Ka­ther­i­ne Lapt­horn, part­ners van de broers Scher­pen­zeel) valt in de smaak.

I don’t wan­na know (de werk­ti­tel van Ruthless qu­een) krijgt zijn vorm op een keu­ken­ta­fel in Hui­zen. Ire­ne Lin­ders schrijft daar haar eer­ste lied­tekst ooit. “Ton vond het las­tig om zelf tek­sten te schrij­ven, dat kwam hem niet zo aan­waai­en als mu­ziek”, legt Ire­ne Lin­ders uit. “De tekst gaat over ie­mand die aan de kant is ge­zet, een heel zie­lig lief­des­lied­je. Hij vond het met­een prach­tig.” In de tekst staat een fout: bolt from the blue (een En­gels ge­zeg­de voor een to­taal on­ver­wach­te ge­beur­te­nis) wordt belt from the blue. Echt­ge­noot Ton schrijft de me­lo­die op de pi­a­no. “Het heeft een be­paal­de wee­moed”, zegt die, “met een heel her­ken­baar re­frein. Maar het was een to­ta­le ver­ras­sing dat het aan­sloeg.”

Frits Spits roept Ruthless qu­een na ver­schij­ning uit tot steun­plaat. In na­vol­ging van de sin­gle (hoog­ste no­te­ring: 6) ver­koopt ook het bij­be­ho­ren­de al­bum goed (120.000 exem­pla­ren). Hun vol­gen­de lp mo­gen ze daar­om in Ame­ri­ka ma­ken. Het suc­ces heeft ech­ter ook een keer­zij­de: de hit trekt veel nieu­we fans, maar te­ge­lij­ker­tijd ha­ken veel ou­de fans ook af om­dat ze de band te pop­py en main­stream vin­den.

In de band heerst dan al gro­te on­vre­de over ma­na­ger Frits Hirsch­land. Hij gaat als ge­volg van ex­ces­sief drugs­ge­bruik door pie­ken en da­len en blijkt geen so­li­de boek­hou­ding te voe­ren. Bon­ne­tjes van an­de­re door Hirsch­land ge­ma­na­ge­de bands dui­ken op bij Kayak. Als ze daar­over met hem in ge­sprek wil­len, dreigt hun ma­na­ger met zelf­moord. Vol­gens Ton Scher­pen­zeel gaat Hirsch­land zich steeds vreem­der ge­dra­gen tot op het ni­veau dat ze hem ge­vaar­lijk vin­den wor­den.

De band is een VOF en ie­der­een deelt in de kos­ten en ba­ten. Als ze in 1981 een tour­nee ma­ken, kun­nen ze na elk op­tre­den de ga­ge di­rect na af­loop weer in­le­ve­ren bij de schuld­ei­sers. Los van de pro­ble­men met Hirsch­land lo­pen de span­nin­gen bin­nen de band zelf ook op. Ton Scher­pen­zeel heeft zijn broer de groep bin­nen ge­haald. Het zorgt voor een twee­de­ling: de twee echt­pa­ren Scher­pen­zeel te­gen­over de rest van de band met le­den van het eer­ste uur als Johan Sla­ger en Max Wer­ner. In 1981 valt de band uit el­kaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.