DE RAMONES ALS STRIPFIGUREN

Vinyl Magazine - - GROOVY GOODIES -

De bi­o­gra­fie van Dee Dee Ra­mo­ne, bas­sist van The Ramones, in strip­ver­haal. Het boek be­gint met de jon­ge Dou­g­las Col­vin die op­groeit op een Ame­ri­kaan­se le­ger­ba­sis in Duits­land. Zijn ou­ders zijn al­co­ho­list en vech­ten el­kaar de tent uit. Dou­g­las vlucht al jong in de drugs. Te­rug in Ame­ri­ka komt hij drie ge­lijk­ge­stem­de, en al even ho­pe­lo­ze ge­val­len te­gen. Sa­men wor­den ze de Ramones – de le­gen­da­ri­sche punk­band uit New York. “Een on­ver­mij­de­lij­ke ramp óf een van de groot­ste rock­bands uit de ge­schie­de­nis!” ronkt de ach­ter­flap van het boek, en niet eens zon­der re­den. De Ramones blij­ken met hun ico­ni­sche stijl ide­a­le kan­di­da­ten voor een strip­ver­haal. Prach­ti­ge sfeer­vol­le pla­ten van Éric Car­tier, ui­ter­aard he­le­maal in zwart-wit.

Ca­dè­ne, Bé­teau­court, Car­tier - One, Two, Three, Four Ramones (Con­cer­to Books, ver­taald uit het Frans)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.