PUCK

Vinyl Magazine - - GOODIES -

Het Duit­se be­drijf SSC – dat staat voor String Sus­pen­si­on Con­cept – heeft zich ge­spe­ci­a­li­seerd in audio-ac­ces­soi­res die over­bo­di­ge tril­lin­gen ele­mi­ne­ren. Ze heb­ben een goe­de re­pu­ta­tie op­ge­bouwd met bij­voor­beeld spe­ci­a­le poot­jes voor au­dio­ap­pa­ra­tuur of pla­teau’s om je ap­pa­ra­tuur op te zet­ten. Aan de lijst met pro­duc­ten is nu ook een nieu­we pla­ten­puck toe­ge­voegd. Door de puck op de plaat te zet­ten ma­ken plaat en pla­teau een be­ter con­tact. Door het string-sus­pen­si­on-sys­teem neemt de puck ook nog eens een hoop tril­lin­gen (ver­oor­zaakt door de mo­tor, akoes­ti­sche feed­back etc.) weg. Nu zijn dat soort tril­lin­gen ze­ker voor de weer­ga­ve van vi­nyl van gro­te in­vloed. Niet ie­der­een zal zich druk ma­ken om dit soort ver­be­te­rin­gen, maar wie op zoek is naar een stak­ker en ge­de­tail­leer­de ge­luid­beeld zou kun­nen over­we­gen om de SSC Re­cord Point 420 eens uit te pro­be­ren. De pro­duc­ten van SSC wor­den in Ne­der­land en Bel­gie ver­spreid door Bel­ram. hi­fi-ssc.de | bel­ram.be, ad­vies­prijs: €130

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.