KANSAS KANSAS

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Mu­sic On Vi­nyl (rh)

De Ame­ri­kaan­se band Kansas kwam in 1974 voor de dag met een al­bum dat je een ty­pisch de­buut zou kun­nen noe­men. Het ta­lent en de gre­tig­heid wa­ren ruim­schoots aan­we­zig, maar in mu­zi­kaal op­zicht wei­fel­de het ge­zel­schap nog een beet­je. Op de eer­ste kant van de lp neig­de het werk nog naar sou­t­hern rock-ach­ti­ge boo­gie, op kant B ont­look de pro­gres­sie­ve rock waar­voor Kansas op de vol­gen­de albums de­fi­ni­tief zou kie­zen. De ver­kla­ring voor de­ze mu­zi­ka­le schi­zo­fre­nie was trou­wens een­vou­dig: op dit de­buut stond voor­al ma­te­ri­aal van de twee groe­pen waar Kansas uit was voort­ge­ko­men. In­der­daad, een blues­band en een pro­gres­sie­ve band. Sa­men­bin­den­de fac­tor was het ju­be­len­de vi­ool­spel van Rob­by Stein­hardt, wat Kansas in de­ze pril­le fa­se toch al iets bij­zon­ders gaf. De nieu­we her­uit­ga­ve is in een op­la­ge van 2000 ge­num­mer­de exem­pla­ren ver­sche­nen op trans­pa­rant vi­nyl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.