GURU’S JAZZMATAZZ, VO­LU­ME I (DE­LUXE EDITION)

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Uni­ver­sal (jh)

Som­mi­ge albums doen er wat lan­ger over om een klas­sie­ke sta­tus te be­rei­ken, an­de­re zijn met­een bij het ver­schij­nen al le­gen­da­risch. Na­tuur­lijk is het ach­ter­af mak­ke­lijk pra­ten, maar het was 25 jaar ge­le­den, toen Guru’s Jazzmatazz Vo­lu­me 1 ver­scheen, met­een dui­de­lijk dat het om een bij­zon­de­re, baan­bre­ken­de plaat ging. De com­bi­na­tie van jazz en hip­hop was zelfs zo ver­nieu­wend dat Guru zich ge­noopt voel­de aan het be­gin van de plaat uit te leg­gen wat het idee was – ‘Pea­ce yo, and wel­co­me to Jazzmatazz: an ex­pe­ri­men­tal fu­si­on of hip­hop and li­ve jazz’. Jazzmatazz swingt, het groovet; het is rond­uit on­weer­staan­baar aan­ste­ke­lijk. Wat is het toch ein­de­loos jam­mer dat Guru zo vroeg over­le­den is. Hij wist met zijn mu­ziek niet al­leen een brug tus­sen jazz en hip­hop te slaan, maar open­de voor ve­len de deur naar zo­wel jazz als hip­hop. De in­vloed van Jazzmatazz kan bij­na niet on­der­schat wor­den. De de­luxe-edi­tie be­staat uit drie pla­ten plus een ge­niet boek­je in een fraaie box. Naast het ori­gi­ne­le al­bum vind je een plaat met mooi bo­nus­ma­te­ri­aal, maar de fijnste toe­voe­ging is de plaat met de in­stru­men­te­le par­tij­en. Daar hoor je nog eens heel dui­de­lijk hoe goed de mu­zi­kan­ten wa­ren met wie Guru (Gif­ted Un­li­mi­ted Rhy­mes Uni­ver­sal) sa­men­werk­te, van be­roem­de na­men uit de jazz (Do­nald Byrd, Roy Ay­ers) tot de Fran­se woord­kun­ste­naar MC So­laar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.