ABONNEMENTSPRIJZEN

Vinyl Magazine - - COLOFON -

VI­NYL Ma­ga­zi­ne kost €6,99 per num­mer. Het stan­daard­ta­rief voor Vi­nyl Ma­ga­zi­ne is in Ne­der­land €28,- voor 6 num­mers. De­ze prijs geldt bij be­ta­ling via au­to­ma­ti­sche in­cas­so. Voor be­ta­ling per (di­gi­ta­le) fac­tuur geldt een toe­slag van €2,50. Abon­ne­men­ten wor­den na een jaar au­to­ma­tisch ver­lengd te­gen het dan gel­den­de ta­rief. Het op­zeg­gen van een abon­ne­ment kan schrif­te­lijk per post of e-mail of via abon­ne­ment@vi­nyl-ma­ga­zi­ne.nl. Ver­meld voor een spoe­dig ant­woord dui­de­lijk de abon­nee- en adres­ge­ge­vens (zie adre­se­ti­ket).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.