Zicht op si­te

Web Designer Magazine - - Welkom - Da­niel Du­pré

In een op­wel­ling van nos­tal­gie bla­der­de ik on­langs door di­ver­se ou­de web­si­tes op de Way­back Ma­chi­ne (web.ar­chi­ve.org). Het was een beet­je als­of ik een goeie vriend te­gen­kwam die ik in geen twin­tig jaar had ge­zien: een ver­trouwd ge­zicht, maar even schrik­ken om­dat het er an­ders en ou­der uit­ziet dan ik me her­in­ner. Om­dat het in­ter­net toen nog zo jong was en er nog geen ver­ge­lij­kings­ma­te­ri­aal be­stond, za­gen al­le si­tes die ik te­gen­kwam er even in­druk­wek­kend en ge­wel­dig uit. Maar wat voor­al on­ge­lo­fe­lijk was, was al die in­for­ma­tie die op­eens bin­nen hand­be­reik was. Die ma­gie van het in­ter­net als nieuw en span­nend me­di­um zul­len we nooit te­rug­krij­gen. Maar ge­luk­kig ook niet de kneu­te­rig­heid en saai­heid van die eer­ste web­si­tes.

Waar in het ver­le­den web­si­tes voor­al weg­ge­legd wa­ren voor gro­te be­drij­ven en han­di­ge hob­by­is­ten, kan nu ie­der­een dank­zij ge­bruiks­vrien­de­lij­ke CMS’EN snel een ei­gen, prach­ti­ge web­si­te ma­ken. Wordpress is daar het be­kend­ste voor­beeld van. In de­ze Web­de­sig­ner heb­ben we een reeks ar­ti­ke­len sa­men­ge­steld waar­in we kij­ken hoe je met Wordpress naast een mooie, ook een goe­de si­te maakt of je be­staan­de ver­be­tert. We ge­ven 20 su­per­tips om Wordpress te cus­to­mi­zen, heb­ben work­shops hoe je een ei­gen pa­gi­na­lay-out en ei­gen me­nu maakt, to­nen hoe je met cus­tom post-ty­pes aan de slag gaat, hoe een mo­du­lai­re aan­pak be­te­re re­sul­ta­ten op­le­vert en hoe een e ec­tie­ve­re SEO tot meer be­zoe­kers leidt.

Als ont­wer­per moet je al­tijd goed na blij­ven den­ken over de es­sen­tie van je si­te. Een mooi ont­werp is leuk maar zin­loos als het doel on­der­ge­schikt is aan het design. En uit­ein­de­lijk is con­tent waar al­les om draait. Dat was twin­tig jaar ge­le­den al zo en is nu niet an­ders.

WEBDESIGNERS STELLING Als ont­wer­per moet je al­tijd goed na blij­ven den­ken over de es­sen­tie van je si­te

Een mooi ont­werp is leuk, maar zin­loos als het doel on­der­ge­schikt is aan het design

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.