Wel­kom bij het nieu­we in­ter­net

Web Designer Magazine - - Welkom -

Het we­reld­wij­de web staat nooit stil, het is al­tijd in be­we­ging. Wat gis­te­ren nog hip en hap­pe­ning was, is van­daag al­weer saai en ou­der­wets. Dat het in­ter­net nooit stil­staat, komt met na­me door­dat spe­ci ica­ties, tech­no­lo­gie­ën en tools con­tant in ont­wik­ke­ling zijn en ver­be­terd wor­den. Toch ver­an­dert er in de ba­sis ook weer niet zo­veel. Er zijn geen nieu­we tech­nie­ken in zicht die HTML en CSS gaan a los­sen. De­ze vor­men nog al­tijd het ste­vi­ge fun­da­ment waar­op al­le pa­gi­na’s ge­ba­seerd zijn. Maar steeds wan­neer de­ze tech­nie­ken een up­da­te krij­gen, is er een gro­te sprong voor­waarts ge­maakt. Voor web­de­vel­o­pers be­te­kent het re­gel­ma­tig dat ze za­ken die voor­heen in­ge­wik­keld wa­ren, in­eens heel mak­ke­lij­ker voor el­kaar krij­gen.

In het hoofd­ar­ti­kel van de­ze Web­de­sig­ner (van­af pa­gi­na 42) gaan we na­der in op de ont­wik­ke­lin­gen en ver­be­te­rin­gen in CSS4 en kij­ken we wel­ke wij­zi­gin­gen er in de Ht­ml5-spe­ci ica­tie zijn aan­ge­bracht. We leg­gen uit wel­ke nieu­we se­lec­tors er zijn en hoe je ze ge­bruikt. We be­kij­ken wat de mo­ge­lijk­he­den voor Css­va­ri­a­be­len en ge­a­van­ceer­de ani­ma­ties zijn en ver­kla­ren hoe je mooie twee­di­men­si­o­na­le lay-outs maakt met CSS Grid.

Ont­dek wat nieuw is in HT­ML5.1, wat uit de spe­ci ica­tie ver­wij­derd is, wat ver­an­derd is en wat er niet lang meer on­der­steund wordt. Tot slot la­ten we zien hoe je nieuw­ko­mer <pic­tu­re> ge­bruikt en wat de hui­di­ge stand van de HTML 5.2-spe­ci ica­tie is.

De der­de gro­te spe­ler op web­de­sign­ge­bied is Javascript. Dat is al even on­mis­baar als HTML en CSS. In het ar­ti­kel van­af pa­gi­na 56 leg­gen we uit hoe je ster­ke Js-co­de schrijft. We to­nen je de nieuwste tools en tech­nie­ken voor het bou­wen van je projecten en we leg­gen uit hoe je de co­de over­zich­te­lijk en be­heers­baar houdt.

Na­tuur­lijk heb­ben we weer work­shops waar­mee je zelf aan de slag kunt gaan. Veel ple­zier met het le­zen van de­ze Web­de­sig­ner.

Volg ons op Twit­ter voor het laat­ste nieuws en on­ze me­ning @We­b_­de­sig­ner Be­zoek on­ze website voor al­le be­lang­rij­ke in­fo web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl

Als web­de­sig­ner of -ont­wik­ke­laar is het be­lang­rijk dat je nieu­we tech­nie­ken en tools leert. Hier­door kun je je work­flow ver­be­te­ren, be­te­re si­tes ma­ken en nog veel meer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.