Fei­ten en fa­bels over Word­press

Web Designer Magazine - - Inhoud -

De fa­bels zijn hard­nek­kig en er zijn veel in­te­res­san­te fei­ten die nie­mand weet.

Voor de één is het website-ont­wik­kel­sys­teem Word­press ge­sne­den koek, voor de an­der een on­grijp­ba­re we­reld. Voor de ge­sne­den koe­kers heeft het CMS na al die ja­ren niet zo­veel ge­hei­men meer, maar de on­we­ten­den blij­ken te blij­ven ge­lo­ven in een aan­tal hard­nek­ki­ge fa­bels die maar blij­ven rond­dwa­len over Word­press. Thijs Ver­hoe­ven, di­rec­teur van WP Hand­lei­ding (het ken­nis­cen­trum voor Word­press-sup­port en Word­press-hand­lei­din­gen), krijgt da­ge­lijks vra­gen van ge­brui­kers van het sys­teem, waar­mee bij­na twee­der­de van al­le hui­di­ge web­si­tes is ge­maakt. “Het is zeer op­mer­ke­lijk hoe­veel fa­bels over Word­press er maar te­rug blij­ven ke­ren. Daar­naast zijn er ook een he­le­boel in­te­res­san­te fei­ten die bij­na nie­mand weet.” Ver­hoe­ven heeft daar­om een top tien met FEI­TEN en FA­BELS sa­men­ge­steld over Word­press:

1. Word­press is be­doeld om mee te blog­gen.

“Van ouds­her is Word­press ont­staan als blogsoft­wa­re. In­mid­dels is de opens­our­ce-soft­wa­re zo veel meer dan al­leen een blog­sys­teem. Er kun­nen zo­wel een­vou­di­ge als com­plexe web­si­tes mee ge­bouwd wor­den. Wel is het zo dat de gra­tis ver­sies van Word­press nog al­tijd veel ge­bruikt wor­den om al­leen mee te blog­gen.”

2. Word­press be­zit meer dan 50% van het CMS markt­aan­deel

“Vol­gens Wap­pa­ly­zer heeft Word­press maar liefst 76,4% van het Cms-markt­aan­deel.”

3. Met Word­press kan ik in een hand­om­draai een prach­ti­ge website bou­wen.

“Web­si­tes blij­ven maat­werk. Daar­om zijn er nog steeds zo­veel web­de­sign­bu­reau’s. Het is een vak waar tijd in ge­sto­ken moet wor­den. Een website zelf ma­ken is te doen, maar dan moet je be­reid zijn veel tijd te in­ves­te­ren. En het is dan maar de vraag of al­les op­ti­maal werkt en mooi smoelt. Wil je ze­ker zijn dat al­les op­ti­maal is, vraag dan (een beet­je hulp) van een ken­ner, is mijn ad­vies.” 4. De naam Word­press is be­dacht door een vrien­din van Matt Mul­len­weg. “Chris­ti­ne Sel­leck Tre­mou­let, een blog­ger en de vrien­din van Matt Mul­len­weg (op­rich­ter van Word­press), kwam met het idee voor de naam Word­press.”

5. Het te­rug­zet­ten van een back-up lost een ge­hack­te website op.

“Na het te­rug­zet­ten van je ou­de back-up ziet je si­te er wel weer goed uit, maar heb je het lek nog niet ge­dicht. Je si­te is dus nog steeds ge­voe­lig voor hacks. De deur staat nog steeds open. Som­mi­ge web­si­te­bou­wers ha­len dit truc­je wel eens uit om er snel van­af te zijn, maar daar­mee is het pro­bleem niet op­ge­lost! Een gron­dig on­der­zoek naar, en aan­pak van het lek is no­dig om de pro­ble­men op te los­sen.” 6. Er zijn meer dan 1 mil­jard plug-ins ge­down­load. “In 2015 wa­ren er in to­taal meer dan 1 mil­jard Word­press-plu­gins ge­down­load. In 2016 wa­ren dat er al 1,48 mil­jard!”

7. Als ik Word­press gebruik, wordt mijn website goed ge­von­den in Goog­le.

“Er komt meer kij­ken dan al­leen een website lan­ce­ren. De in­houd, de zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie, is echt wel van be­lang. Plaats re­le­van­te in­for­ma­tie die be­zoe­kers zoe­ken en gebruik de juis­te ter­men die je kunt ach­ter­ha­len met een zoek­woor­den­ana­ly­se. Wil je goed ge­von­den wor­den in Goog­le, dan moet je hier al­tijd mee be­zig blij­ven. Het in­stal­le­ren van een goe­de Seo-plu­gin zo­als Yoast SEO is een goed be­gin.“

8. Word­press wordt ook door over­he­den ge­bruikt.

“Hier wordt wel eens over ge­twij­feld om­dat Word­press niet vei­lig ge­noeg zou zijn. Maar niets in min­der waar, want we­reld­wijd draai­en er tal­lo­ze over­heids­web­si­tes op Word­press en met de vei­lig­heid van Word­press is niets mis mits je het ge­de­gen aan­pakt. Dat geldt voor al­le soor­ten web­si­tes; geen voor­zorgs­maat­re­ge­len ne­men, is het­zelf­de als de voor­deur van je huis wa­gen­wijd open la­ten staan. Goe­de voor­lich­ting is het hal­ve werk …”

9. Je moet be­ta­len voor Word­press.

“Soms denkt men dat dit een feit is, maar dit is een fa­bel”. Word­press is opens­our­ce-soft­wa­re, dus gra­tis. Bij el­ke hos­ting kun je gra­tis Word­press in­stal­le­ren, het is dan ook al­leen de hos­ting waar je voor be­taalt. Ook veel the­ma’s, waar­mee je de lay-out van je si­te be­paalt zijn, gra­tis. De­ze wor­den ech­ter niet al­tijd on­der­steund en up-to-da­te ge­hou­den. Hier­mee loop je dan een gro­ter ri­si­co ge­hackt te wor­den. De be­taal­de the­ma’s wor­den wel goed bij­ge­hou­den.”

10. Er zijn Word­press-events in ver­schil­len­de lan­den.

“Of­fi­ci­ë­le Word­press-eve­ne­men­ten wor­den Word­camps ge­noemd. In 2016 von­den er maar liefst 115 Word­camp Events plaats in 41 lan­den. De­ze wer­den be­zocht door 36.000 Word­press­ge­brui­kers. Ook in Ne­der­land vin­den jaar­lijks meer­de­re Word­press-eve­ne­men­ten plaats. Zo wordt er dit jaar in ok­to­ber weer een Word­camp ge­or­ga­ni­seerd in de Jaar­beurs Utrecht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.