Maak een laad­scherm met tekst die vol­loopt

Zo­als te zien op put­ter­tje.mau­rits­huis.nl

Web Designer Magazine - - Inhoud -

put­ter­tje.mau­rits­huis.nl Laat be­zoe­kers zien hoe lang het la­den van de si­te nog duurt.

De down­lo­ad­groot­te van mo­der­ne web­si­tes blijft maar toe­ne­men door­dat er gro­te­re a beel­din­gen, ge­luid, vi­deo en ex­tra co­de voor in­ter­ac­tie­ve func­ties bij­ko­men. Der­ge­lij­ke ‘zwa­re’ si­tes zijn een pro­bleem voor Ux­de­sign. Als die ex­tra items niet fat­soen­lijk be­heerd wor­den, wordt een website traag en stro­pe­rig. In het erg­ste ge­val be­slui­ten be­zoe­kers de website te ver­la­ten voor­dat hij klaar is met la­den.

Dat kun je voor­ko­men met een laad­scherm waar­op be­zoe­kers zien hoe lang het nog duurt voor­dat de con­tent van de ei­gen­lij­ke si­te ge­la­den is. Dan toon je de in­houd pas of geef je be­zoe­kers de ge­le­gen­heid om de si­te ver­der te ver­ken­nen. Met een goed laad­scherm haal je be­zoe­kers over lan­ger op je si­te te blij­ven zon­der dat ze dat in de ga­ten heb­ben. Je leidt ze als het wa­re af, zo­dat ze niet tot de con­clu­sie ko­men dat de si­te te traag of ir­ri­tant is om te ge­brui­ken. De voor­naams­te over­we­ging voor het gebruik van een laad­scherm is dat je ge­brui­ker daar mee kunt la­ten we­ten dat de website niet be­vro­ren is. Wan­neer het en­ke­le se­con­den duurt voor­dat de con­tent ge­la­den is, ne­men de mees­te be­zoe­kers aan dat er niets ge­beurt en ver­la­ten ze de si­te snel.

Ani­ma­ties zijn een goe­de ma­nier om be­zoe­kers te la­ten zien dat er wel iets op je si­te ge­beurt – ze zien im­mers dat er iets be­weegt. Je kunt ani­ma­ties bo­ven­dien ge­brui­ken om aan te ge­ven hoe lang het la­den van een si­te nog duurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.