Bouw een per­so­nal as­sis­tant met No­de.js

Cre­ëer een sim­pe­le chat­bot met No­de.js die ge­voed wordt door Goog­le Ca­len­dar en over­weg kan met tijd­com­man­do’s

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Maak een een­vou­di­ge chat­bot met ge­ge­vens uit Goog­le Agen­da.

Je her­in­nert je wellicht met eni­ge nos­tal­gie nog wel dat je een on­zin­ni­ge con­ver­sa­tie had met DOC­TOR, het pro­gram­ma dat een in­ter­view met een psy­cho­the­ra­peut kon si­mu­le­ren. DOC­TOR be­staat al sinds de ja­ren zes­tig en werkt met het Na­tu­ral Lan­gu­a­ge Pro­ces­sing (NLP) pro­gram­ma met de won­der­scho­ne naam ELIZA. Na een paar mi­nu­ten (of uren?) merk­te je toen wellicht dat er be­paal­de pa­tro­nen ge­bruikt wer­den, waar­door de be­perkt­heid van het pro­gram­ma dui­de­lijk werd.

Te­gen­woor­dig is er meer re­ken­kracht en we­ten we meer van ar­ti ici­al in­tel­li­gen­ce en ma­chi­ne learning. Te­ge­lijk groei­en chat­bots ste­vig in po­pu­la­ri­teit. Gro­te mer­ken ma­ken hier­van gebruik voor het ge­ven van tech­ni­sche on­der­steu­ning of als sho­pas­sis­tent. Voor de­vel­o­pers zijn ze steeds mak­ke­lijk te in­te­gre­ren door een stort­vloed aan API’S en ser­vi­ces waar­mee met een paar muis­klik­ken een nieu­we bot kan wor­den ge­cre­ëerd.

Maar zet een stap te­rug en denk na over de in­ter­ac­tie die je met een chat­bot wilt krij­gen. In de­ze tu­to­ri­al maak je een con­ver­sa­tie­tool met slechts één taak: een oog­je op de agen­da hou­den. We kij­ken naar ma­nie­ren om de con­ver­sa­tie gaan­de te hou­den en la­ten ruim­te voor nieu­we fea­tu­res. Je komt er wellicht zelfs ach­ter dat het ook zón­der AI en NLP mo­ge­lijk is om iets van een con­ver­sa­tie met het pro­gram­ma te voe­ren.

1. Down­load de be­stan­den

Voor­dat je be­gint, moet je de be­stan­den van on­ze si­te down­lo­a­den. Pak ze uit in je do­cu­men­ten­map of een an­de­re plek als dat mak­ke­lij­ker voor je is. In die map staan drie be­stan­den: in­dex.js, set­tings.js en ca­len­dar.js. Werp even een blik in set­tings.js, want dat is waar het groot­ste deel van de bot-ge­re­la­teer­de in­fo in komt. Maar we gaan nu ver­der met in­dex.js.

2. Installeer no­de

De­ze work­shop gaat er­van uit dat je No­de.js glo­baal op je com­pu­ter hebt staan. Als dat niet zo is, kijk dan bij de do­cu­men­ta­tie op de website van No­de.js voor­dat je ver­der gaat (no­dejs.org/en/down­load). Als je no­de ge­ïn­stal­leerd hebt, voer dan npm in­stall uit in de pro­ject­map (bij­voor­beeld Do­cu­ments/chat­bot/). Daar­mee wordt ge­zocht naar al­le mo­du­les die ge­noemd wor­den in pack­a­ge.json. Die wor­den dan voor toe­kom­stig gebruik ge­ïn­stal­leerd.

3. Con­ver­sa­tie- low

Voor­dat je er met­een in­duikt, moet je eerst be­pa­len wat voor soort con­ver­sa­tie je met de bot wilt heb­ben. De mees­te in­ter­ac­ties met chat­bots ko­men van­uit een wens ze een be­paal­de ac­tie te la­ten ver­rich­ten. Om de user-in­put te kun­nen be­grij­pen en naar ac­ties te ver­ta­len, moet de bot de be­doe­ling (in­tent) van de ge­brui­ker be­grij­pen.

Als je naar set­tings.js kijkt, zie je dat de com­mands-ar­ray al wat ge­de ini­eer­de in­tents heeft. Het mo­ge dui­de­lijk zijn dat de meest ver­wach­te uit­komst het krij­gen van agen­da-items is, van­daar dat er al wat agen­da-ge­re­la­teer­de com­man­do’s zijn. const com­mands = [

{

com­mand: ‘What\’s in my ca­len­dar’, pre­po­si­ti­ons: [‘on ‘, ‘next’], in­tent: ‘lis­t_e­vents’

} // Con­ti­nued in set­tings.js ];

4. Chat met de com­mand­line

Er is een va­ri­ë­teit aan No­de-mo­du­les die user-in­put van­af de com­mand­line ac­cep­te­ren, zo­als prompt, read­line en REPL – om er maar een paar te noe­men. In het voor­beeld ge­brui­ken we read­line, sim­pel­weg om­dat het Goog­le Ca­len­dar quick­start­be­stand, dat we la­ter gaan ge­brui­ken, de­zelf­de mo­du­le deelt. Als je nog in de map bent waar de ap­pli­ca­tie ge­ïn­stal­leerd is, voer je no­de in­dex.js uit om hem in ac­tie te zien. Typ iets in als daar om ge­vraagd wordt en zie dat het her­haald wordt. const rl = read­line.cre­a­tein­ter­fa­ce({ in­put: pro­cess.stdin, out­put: pro­cess.st­dout }); func­ti­on init­prompt(botspeech) {

rl.ques­ti­on(botspeech + ‘\n’, (ans­wer) => { con­so­le.log(‘you said’, ans­wer); rl.clo­se(); }); } init­prompt(‘hel­lo hu­man’);

5. Be­grijp de in­tent

Bij de vo­ri­ge stap her­haal­de de bot de string die hij ‘hoor­de’ en hield er toen mee op. Niet echt wat je een chat­box noemt. We gaan nu pro­be­ren om hem de in­tents die bij stap drie ge­de ini­eerd zijn te la­ten her­ken­nen. Het be­grip in­tent is een spe­ci ie­ke term van NLP (Na­tu­ral Lan­gu­a­ge Pro­ces­sing) en wordt ty­pisch ge­de ini­eerd als ‘de uit­komst van een ge­dra­ging’. On­ze chat­bot gaat niet zo ver als NLP, maar her­kent strings met ge­as­so­ci­eer­de in­tent met de ge­tin­tent()-me­tho­de. Als je init­prompt aan­past zo­als hier­on­der, krijg je ho­pe­lijk lis­t_e­vents te zien als je een van de ge­as­so­ci­eer­de com­man­do’s in­typt.

func­ti­on init­prompt(botspeech) {

rl.ques­ti­on(botspeech + ‘\n’, (ans­wer) => { var com­mand = ge­tin­tent(ans­wer); init­prompt(‘i can see in­tent’, com­mand. in­tent); /* No­te the re­cur­si­ve call to init­prompt(); our chat­bot is get­ting chat­tier! */ }); }

6. Da­ta ex­tra­he­ren

Nu de in­tent her­kend is, kun je de pa­ra­me­ters voor die in­tent ex­tra­he­ren. De pa­ra­me­ters voor de mees­te com­man­do’s in de chat­box zul­len da­ta­ba­sed zijn, dus je kunt het bo­ven­staan­de aan­pas­sen om de da­tum te ex­tra­he­ren als de in­tent is om agen­da-items op te som­men.

Kijk dan eens naar de ex­tract­da­ta()-me­tho­de. In die func­tie wor­den het com­man­do en de pa­ra­me­ter uit el­kaar ge­haald en wordt de pa­ra­me­ter ge­matcht met een be­staan­de lijst van da­gen. var com­mand = ge­tin­tent(ans­wer); if(com­mand.in­tent === ‘lis­t_e­vents’) {

ex­tract­da­te(ans­wer, com­mand); } el­se {

init­prompt(‘i can see in­tent’, com­mand.in­tent); }

7. Ver­be­ter de user-in­put

Het is mak­ke­lijk om met de com­mand­line een woord ver­keerd te ty­pen. Als mens snap je wel dat to­dya of to­dy in de con­text van “Wat staat er op mijn agen­da?” to­day moet zijn. We wil­len dat de bot in staat is om de­zelf­de de­duc­ties te ma­ken. Om dat te doen, ge­brui­ken we de Le­venshtein-mo­du­le en lei­den we de ge­ëx­tra­heer­de dag af op ba­sis van de af­stand tot voor­ge­de ini­eer­de strings. Je moet de vol­gen­de co­de toe­voe­gen aan de ex­tract­da­te()-me­tho­de: let gues­ses = []; for(var i = 0; i < Set­tings.days.length; ++i) {

var test = new l(da­te, SET­TINGS.DAYS[I]. day);

if(gues­ses.length === 0 || test.dis­tan­ce <= gues­ses[gues­ses.length-1].dis­tan­ce)

gues­ses.push({dis­tan­ce: test.dis­tan­ce, day:set­tings.days[i]}) } gues­ses.sort(sortar­ray­by­dis­tan­ce); re­turn get­da­te(gues­ses[0].day); // We can ei­ther re­turn the first re­sult with the smal­lest dis­tan­ce // or prompt the user for con­fir­ma­ti­on if the dis­tan­ces are iden­ti­cal

8. Van tekst naar da­ta­for­maat

Als er een match is tus­sen de in­put en ver­wach­te da­tums, dan kan de tekst als pa­ra­me­ter ge­bruikt wor­den en om­ge­zet naar een da­ta­for­maat dat de Ca­len­dar-api be­grijpt. Hier­on­der staat een stuk­je van get­da­te(). Zie hoe de pa­ra­me­ters ge­pre­pa­reerd wor­den tus­sen de hui­di­ge tijd en mid­der­nacht. Je moet de pa­ra­me­ters aan­pas­sen aan al­le an­de­re mo­ge­lij­ke ca­ses, waar­na je klaar bent om met de Ca­len­dar-api te be­gin­nen. func­ti­on get­da­te(da­te­text, in­tent){

var now = new Da­te(); let pa­rams; switch(da­te­text.day.tolo­wer­ca­se()) { ca­se ‘to­day’: var li­mit = new Da­te(); li­mit.set­ut­chours(24,0,0,0); pa­rams = {‘tim­emin’: now, ‘tim­e­max’: li­mit};

break; } }

9. Goog­le Ca­len­dar API

Om Goog­le Ca­len­dar in je bot te in­te­gre­ren, moet je je (gra­tis) re­gi­stre­ren voor de Ca­len­dar-api. Volg de do­cu­men­ta­tie voor de No­de.js quick­start (bit. ly/2o9jd­jm). Je hoeft al­leen de eer­ste stap te doen en client_­se­cret.json te down­lo­a­den. We heb­ben de re­le­van­te npm-mo­du­les in het be­gin al gein­stal­leerd. Het voor­beeld quick­start.js zit ook al in het pro­ject als ca­len­dar.js. Je gaat door het setup­pro­ces voor je eigen agen­da.

10. Quick­start aan­pas­sen

Je hebt nu een lijst van tien aan­staan­de ge­beur­te­nis­sen op de agen­da staan. Zo­als je wellicht ver­wacht, moet dat pro­ces ge­ïn­te­greerd wor­den met het hoofd­be­stand (in­dex.js) om de agen­da-items on-de­mand te kun­nen krij­gen.

We wil­len om te be­gin­nen niet de lis­te­vents()me­tho­de aan­roe­pen als de cre­den­ti­als ge­la­den zijn, maar de au­tho­ri­sa­tie-to­ken zet­ten om van­uit het ca­len­dar-be­stand toe­gan­ke­lijk te hou­den. let AUTH = ‘’; func­ti­on se­t­auth(auth) {

con­so­le.log(‘ca­len­dar user au­then­ti­ca­ted’);

AUTH = auth; } // mo­di­fy li­ne 24 to read: au­tho­ri­ze(json.par­se(con­tent), se­t­auth);

11. In­te­greer met main-be­stand

Om lis­te­vents() van­uit het hoofd­be­stand te kun­nen aan­roe­pen, moet je de func­tie ex­por­te­ren. Je moet ook de func­tie zelf aan­pas­sen om de au­tho­ri­sa­tie-to­ken AUTH te ge­brui­ken, die je eer­der ge­zet hebt om die niet als pa­ra­me­ter te hoe­ven mee­ge­ven. De nieu­we pa­ra­me­ters voor de func­tie lis­te­vents() moet een ob­ject-pa­rams zijn met daar­in tim­emin en tim­e­max en een call­back-func­tie om de ge­beur­te­nis te ver­wer­ken. // in ca­len­dar.js mo­du­le.ex­ports = {

lis­te­vents: lis­te­vents } // in in­dex.js const CA­LEN­DAR = re­qui­re(‘./ca­len­dar’);

12. Res­pons van de API

Met de on­der­staan­de ge­mo­di iceer­de func­tie krijg je nu een lijst van ge­beur­te­nis­sen met de aan­roep Ca­len­dar.lis­te­vents(pa­rams, func­ti­on(res­pon­se){ con­so­le.log(res­pon­se);

}); van­uit de get­da­te()-func­tie. Je krijgt een raw-res­pons met al­le da­ta van Goog­le Ca­len­dar. Je kunt de ar­ray be­wer­ken zo­als het in het ori­gi­neel ge­daan is en de ge­beur­te­nis­sen op­som­men of het aan­tal ge­beur­te­nis­sen weer­ge­ven. func­ti­on lis­te­vents(pa­rams, call­back) { var ca­len­dar = goog­le.ca­len­dar(‘v3’); ca­len­dar.events.list({ auth: AUTH, ca­len­da­rid: ‘pri­ma­ry’, tim­emin: pa­rams.tim­emin.toi­so­st­ring(), tim­e­max: pa­rams.tim­e­max.toi­so­st­ring(), max­re­sults: 10, sin­glee­vents: true, or­der­by: ‘start­ti­me’ }, func­ti­on(err, res­pon­se) { if (err) { con­so­le.log(‘the API re­tur­ned an er­ror: ‘ + err); re­turn; } var events = res­pon­se.items; call­back(events); }); }

13. Ver­werk de res­pons

La­ten we eens naar de call­back-func­tie kij­ken. Er zijn min­stens twee in­tents in on­ze set­tings die get­da­te() aan­roe­pen: lis­t_e­vents en check_e­vent_­boolean. Om­dat de chat­bot in bei­de ge­val­len ver­schil­lend moet re­a­ge­ren, ge­ven we de in­tent mee aan de func­tie. Je kunt dan een ge­schik­te res­pons ge­ven ge­ba­seerd op de in­tent en de lijst van items die je van de API te­rug krijgt. Ver­geet niet init­prompt() weer aan te roe­pen in de call­back om de con­ver­sa­tie gaan­de te hou­den. Ca­len­dar.lis­te­vents(pa­rams, func­ti­on(res­pon­se) { switch(in­tent) { ca­se ‘check_e­vent_­boolean’: if(res­pon­se.length > 0) {

con­so­le.log(‘no, you ha­ve ‘ + res­pon­se.length + ‘ events ‘ + da­te­text + ‘\n’); } el­se {

con­so­le.log(‘yes! You\’re free ‘ + da­te­text + ‘\n’); } break; de­fault:

con­so­le.log(‘you ha­ve ‘ + res­pon­se. length + ‘ events in your ca­len­dar’); } init­prompt(‘how el­se can I help?’); });

14. Groet-com­man­do’s

Je chat­bot heeft je tot nu toe be­groet met ‘Hel­lo hu­man’. Je wilt ech­ter dat hij be­gint met ge­de ini­eer­de groe­ten van de set­tings. Daar­voor moet je het init­prompt()-com­man­do aan­pas­sen en een func­tie toe­voe­gen om het selecteren van mo­ge­lij­ke groe­ten te ran­do­mi­se­ren. func­ti­on ge­trand­om­res­pon­se(phra­ses) { var choi­ces = phra­ses.length; var choi­ce = Math.floor(math. random()*1000)%choi­ces;

re­turn phra­ses[choi­ce]; } init­prompt(ge­trand­om­res­pon­se(set­tings. gree­tings));

15. On­be­ken­de com­man­do’s

In plaats van dat je bot ver­twij­feld blijft wach­ten als hij een on­be­kend com­man­do krijgt, im­ple­men­teer je een de­fault sta­tus met res­pons om de ge­brui­ker te vra­gen hun in­put te cor­ri­ge­ren. Je kunt geen res­pons ge­ven en de ge­brui­ker vra­gen of hij het vol­le­di­ge vo­ri­ge com­man­do wil cor­ri­ge­ren en nog een keer wil ge­ven, of een ma­nier im­ple­men­te­ren om de vo­ri­ge in­tent te ont­hou­den en een con­tex­ta han­ke­lij­ke res­pons ge­ven.

In `init­prompt()`, we will chan­ge the check

for `lis­t_e­vents` to a switch so we can act on va­rious in­tents. var com­mand = ge­tin­tent(ans­wer); switch (com­mand.in­tent) { ca­se ‘lis­t_e­vents’: ex­tract­da­te(ans­wer, com­mand); break; ca­se ‘un­known’: de­fault:

init­prompt(ge­trand­om­res­pon­se(set­tings. un­known)); }

16. Im­ple­men­teer exit­com­man­do’s

Ook het stoppen met ie­de­re vorm van in­ter­ac­tie met de bot moet af­ge­han­deld wor­den en de app ge­slo­ten. In plaats van de prompt op in­put te la­ten wach­ten, ge­brui­ken we die om af­scheid te ne­men en het pro­ces te stoppen. Om dat te doen, voeg je een ca­se aan het switch-sta­te­ment toe uit de vo­ri­ge stap. ca­se ‘sleep_­mo­de’:

con­so­le.log(ge­trand­om­res­pon­se(set­tings. sleep)); /* No­te the use of con­so­le.log() in­stead of init­prompt()*/ rl.clo­se(); break;

17. Een vrien­de­lij­ke­re bot

Je hebt mis­schien ge­merkt dat er in het hoofd­be­stand een ‘no­ti ier’ ge­de­cla­reerd staat die nog niet ge­bruikt is. Het in­ty­pen op de com­mand­line is voor ge­brui­kers niet de meest vrien­de­lij­ke ma­nier om mee te wer­ken. Nu je de in­ter­ac­ties ge­de ini­eerd hebt en ge­test dat ze wer­ken, wordt het tijd het gebruik van read­line in init­prompt() te ver­van­gen door sys­teem­no­ti ica­ties. Gebruik de on­der­staan­de in­stel­lin­gen en voeg het be­staan­de switch­sta­te­ment in de call­back toe. Hou er re­ke­ning mee dat er in de re­ac­ties een an­der apo­strof­ty­pe kan staan, dus zorg er­voor dat je die om­zet naar een sim­pe­le apo­strof voor­dat je de strings ver­ge­lijkt. no­ti­fier.no­ti­fy({ ‘tit­le’: ‘Chat­bot’, ‘mes­sa­ge’: botspeech, ‘ti­me­out’: ex­pect­re­ply?null:5, ‘re­ply’: ex­pect­re­ply }, (er­ror, res­pon­se, met­a­da­ta) => { if(er­ror) throw er­ror; var ans­wer = met­a­da­ta.ac­ti­va­ti­on­va­lue. re­pla­ce(‘’’, ‘\’’); });

18. Up­da­te de res­pons

Met die nieuw ge­ïm­ple­men­teer­de func­tie moet je de co­de nog eens door­lo­pen en de res­pons ver­van­gen die con­so­le.log() naar init­prompt() ge­bruik­ten. Je moet daar­bij on­der­scheid ma­ken tus­sen sim­pe­le res­pons en res­pons die nieu­we ge­brui­kers­in­voer ver­wach­ten. Dat is waar­om er een boolean (true of fal­se) aan init­prompt() wordt mee­ge­ge­ven en het ge­bruikt wordt zo­als op de ma­nier hier­bo­ven. // example of up­da­ted call in get­da­te() init­prompt(‘how el­se can I help?’, true);

19. Hou de il­lu­sie in stand

Je hebt nu het be­gin van een chat­bot dat het no­ti ica­tie­sys­teem ge­bruikt. Om de il­lu­sie van een ge­sprek vast te hou­den, wil je mis­schien een wacht­sta­tus toe­voe­gen – ze­ker als er een Api-call wordt ge­maakt. In get­da­te() kun je bij­voor­beeld het vol­gen­de ge­brui­ken voor­dat je een call naar de Ca­len­dar doet: init­prompt(ge­trand­om­res­pon­se(set­tings.wait), fal­se);

20. Een help­me­nu toe­voe­gen

Het ont­hou­den van com­man­do’s moet met zo’n sim­pe­le bot ei­gen­lijk niet zo’n pro­bleem zijn. Als de lijst aan fea­tu­res daar­en­te­gen groeit, wil je ech­ter niet dat ge­brui­kers ge­frus­treerd ra­ken om­dat ze al die com­man­do’s moe­ten ont­hou­den. Dan kun je be­ter een help­me­nu im­ple­men­te­ren waar ze een lijst van de be­schik­ba­re com­man­do’s kun­nen zien. In set­tings.js kun je een help-in­tent aan­ma­ken die in init­prompt() her­kend wordt, en dan een me­tho­de aan­roe­pen die al­le fea­tu­res op­somt, zo­dat ge­brui­kers te zien krij­gen wat de mo­ge­lijk­he­den zijn. func­ti­on list­set­tings() {

var ac­ti­ons = Set­tings.com­mands. sort(sortar­ray­byin­tent); var res­pon­se = []; for(var i = 0; i < Set­tings.com­mands. length; ++i) {

res­pon­se.push(set­tings.com­mands[i]. com­mand); } init­prompt(‘he­re are avai­la­ble com­mands’, true, res­pon­se);

/* We add an ex­tra pa­ra­me­ter to init­prompt, which is a list of ac­ti­ons used by the no­ti­fier.*/ }

21. Bot op de ach­ter­grond

Als laat­ste moet de chat­bot ge­start kun­nen wor­den wan­neer dat no­dig is. Om dat te doen, moet je een sys­teem­bre­de no­de-mo­du­le met de naam fo­re­ver in­stal­le­ren. Die houdt scripts zon­der ver­der te­gen­be­richt draai­end. npm in­stall -g fo­re­ver fo­re­ver in­dex.js Je kunt ook een ali­as-com­man­do ma­ken op de bot te wek­ken. Bij ma­cos kun je dat doen door je . bach_pro ile als volgt aan te pas­sen:

ali­as chat­bot=’fo­re­ver restar­tall’ Dat zal al­le fo­re­ver-pro­ces­sen her­star­ten als je ‘chat­bot’ in­typt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.