Goog­le gaat ‘slech­te’ on­li­ne re­cla­me blok­ke­ren

Be­te­kent dat het de­fi­ni­tie­ve ein­de van ir­ri­tan­te re­cla­me?

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Goog­le voegt een ad-bloc­ker aan Chro­me toe. Is dat het de ini­tie­ve ein­de van ir­ri­tan­te re­cla­me?

Ad­ver­ten­ties en in­ter­net zijn met el­kaar ver­we­ven, maar de me­ning over ad­ver­ten­ties is ver­deeld. Som­mi­gen be­schou­wen ze als een nood­za­ke­lijk kwaad, an­de­ren zien ze als een fac­tor die on­ge­stoord ge­nie­ten van web­con­tent in de weg staat.

Heel veel si­tes zijn voor hun (voort)be­staan af­han­ke­lijk van op­breng­sten uit on­li­ne ad­ver­ten­ties. Als je si­te con­tent met een goe­de kwa­li­teit en waar­de voor be­zoe­kers biedt, waar­om zou je die in­for­ma­tie dan gra­tis ge­ven? Je in­ves­teert im­mers tijd in het on­der­zoe­ken en schrij­ven van de in­houd en daar mag je best voor be­loond wor­den.

Be­zoe­kers kun­nen zich abon­ne­ren op een si­te of geld do­ne­ren, maar in wer­ke­lijk­heid wil­len ze de con­tent met zo wei­nig mo­ge­lijk bar­ri­è­res zien. Hoe zorg je er als aan­bie­der van de con­tent dan voor dat je er wat aan over­houdt? Door ad­ver­ten­ties op je si­te te plaat­sen.

Naar on­ze me­ning ver­sto­ren en­ke­le ad­ver­ten­ties de kijk­er­va­ring meest­al niet. Maar wat is een ac­cep­ta­bel aan­tal? Als je te veel ad­ver­ten­ties ge­bruikt, be­ïn­vloe­den die de ge­brui­ker­s­er­va­ring en ver­slech­te­ren ze de pres­ta­ties van de si­te.

test­my­si­te.with­goog­le.com

Een si­te zon­der ad­ver­ten­ties heeft de vol­le­di­ge band­breed­te, ter­wijl een si­te met ad­ver­ten­ties de band­breed­te moet de­len met de si­te-as­sets die ge­la­den moe­ten wor­den. Hoe meer ad­ver­ten­ties, des te min­der band­breed­te voor de con­tent. Bij een be­paald aan­tal ad­ver­ten­ties heeft dat een (te) ne­ga­tief ef­fect op de ge­brui­ker­s­er­va­ring. Als ad­ver­ten­ties nood­za­ke­lijk zijn, moet je daar een goe­de ba­lans in zien te vin­den. An­ders blij­ven be­zoe­kers weg. Dan heb je wel veel ad­ver­ten­ties, maar ziet nie­mand ze!

Op mo­bie­le ap­pa­ra­ten is dat pro­bleem nog nij­pen­der. Ie­mand met een snel­le wi­fi- of 4G-ver­bin­ding kan een ge­wel­di­ge ge­brui­ker­s­er­va­ring be­le­ven, ter­wijl ie­mand die de si­te met een tra­ge­re 3G- of een ge­deel­de wi­fi­ver­bin­ding be­zoekt dan een slech­te er­va­ring heeft.

Uit een re­cent on­der­zoek van Goog­le (bit.ly/2sru­kea) bleek dat be­zoe­kers af­ha­ken en een si­te ver­la­ten als het la­den van een pa­gi­na lan­ger duurt dan drie se­con­den. Het on­der­zoek toon­de ook aan dat be­zoe­kers lan­ger op een si­te blij­ven als die snel laadt. De boun­ce-ra­te is dan la­ger en de ad­ver­ten­ties zijn lan­ger zicht­baar. Dat is lo­gisch.

Als je wilt we­ten hoe goed je si­te op mo­bie­le ap­pa­ra­ten pres­teert, kun je dat op tes­ten. Goog­le ij­vert al eni­ge tijd voor een snel­ler mo­biel in­ter­net en dat kan één van de re­de­nen zijn waar­om Goog­le een ad­ver­ten­tie­blok­ker in zijn brow­ser Chro­me in­voert. Voor­dat je be­gint te jui­chen, moe­ten we je en­thou­si­as­me enigs­zins tem­pe­ren. Goog­les ad-bloc­ker blok­keert niet al­le ad­ver­ten­ties, maar al­leen de ad­ver­ten­ties die in Goog­les ogen ‘slecht’ zijn. La­ten we wel we­zen, Goog­le ser­veert zelf ook heel veel ad­ver­ten­ties en ver­dient daar flink aan. De ge­tal­len uit ver­schil­len­de bron­nen ver­schil­len, maar Goog­le haalt mil­jar­den aan ad­ver­ten­tie­in­kom­sten bin­nen en zal dus echt niet zijn eigen rui­ten in­gooi­en.

De ad-bloc­ker die Goog­le vol­gend jaar aan de brow­ser toe­voegt, blok­keert niet al­le ad­ver­ten­ties, maar al­le ‘non-com­pli­ant’ re­cla­me die niet aan Goog­les stan­daar­den vol­doet. Om te be­pa­len wat goe­de re­cla­me is, werkt Goog­le sa­men met de Co­a­li­ti­on for Bet­ter Ads (www. bet­terads.org). Al­le ad­ver­ten­ties die de­ze or­ga­ni­sa­tie on­ac­cep­ta­bel vindt, zul­len ge­blok­keerd wor­den – zelfs als het een Goog­le Ad is.

Een snel­le in­ven­ta­ri­sa­tie be­vat pop-upad­ver­ten­ties, vi­deo’s die au­to­ma­tisch star­ten, pa­gi­na’s met meer dan 30% ad­ver­ten­ties, knip­pe­ren­de ani­ma­ties en ban­ners die het vol­le­di­ge scherm in be­slag ne­men – ei­gen­lijk al­le ver­ve­len­de re­cla­me waar je je al aan er­ger­de.

Vol­gens Goog­le on­der­breekt en stoort slech­te re­cla­me de ge­brui­ker­s­er­va­ring en to­nen veel ad­ver­ten­ties rom­mel. Wil je be­te­re ad­ver­ten­tie-er­va­rin­gen ma­ken, dan kun je Goog­les gids op bit. ly/2r2ou­kh als lei­draad han­te­ren. Wan­neer je wilt con­tro­le­ren of de re­cla­me op je si­te in strijd is met de nor­men van Bet­ter Ads of be­zoe­kers mis­leidt, dan kun je op bit.ly/2s0tsfn con­tro­le­ren of je si­te de nor­men van Bet­ter Ads schendt.

Goog­le en de Co­a­li­ti­on for Bet­ter Ads wer­ken sa­men om slech­te ad­ver­ten­ties te we­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.