web­kit

Ont­dek de bes­te bron­nen die je hel­pen be­te­re si­tes te ma­ken

Web Designer Magazine - - Header Inspiratie -

Sto­ry­book sto­ry­book.js.org

Re­act is een van de fa­vo­rie­ten van veel ont­wik­ke­laars. Sto­ry­book is een in­ter­ac­tie­ve ont­wik­kel- en testom­ge­ving voor Re­act- en Re­act Na­ti­ve Ui-com­po­nen­ten. Je kunt door een com­po­nen­ten­bi­bli­o­theek bla­de­ren, de ver­schil­len­de sta­tes be­kij­ken en in­ter­ac­tief com­po­nen­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. Ver­sie 3.0 on­der­steunt web­pack 2.

Fe­a­ther icons fea­theri­cons.com

Ie­der­een houdt van mooie opens­our­ce pic­to­gram­men. Bij de SVG’S in de­ze col­lec­tie ligt de na­druk op func­ti­o­na­li­teit en con­sis­ten­tie.

An­te­ty­pe an­te­ty­pe.com

De­ze lay-out- en ont­werpsoft­wa­re is ge­fo­cust op vi­su­eel de­sign. Het is ge­maakt ‘door en voor Ui-de­sig­ners’. Be­spaar tijd en ver­be­ter je pro­duc­ti­vi­teit.

Ni­le.js ni­lejs.com

Ni­le.js zorgt voor schaal­ba­re p2p li­ve­vi­deo­st­rea­ming ge­ba­seerd op Web­tor­rent en WEBRTC. Het ge­bruikt tor­rent­be­stan­den om vi­deo te strea­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.