Nu­mi: tijd­be­spa­ren­de cal­cu­la­tor voor de Mac

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Aan de cal­cu­la­tor-app on­der ma­cos is al ja­ren bij­na niets ge­wij­zigd. Dat hoeft ook niet om­dat het al­le func­ties heeft die een een­vou­di­ge re­ken­ma­chi­ne heb­ben moet. Ont­wik­ke­laar Dmi­try Ni­ko­laev heeft de al­ter­na­tie­ve cal­cu­la­tor Nu­mi ge­maakt, waar­mee je op na­tuur­lijk wij­ze re­kent.

Als je Nu­mi ge­bruikt, kun je de re­ken­op­drach­ten niet meer op de con­ven­ti­o­ne­le ma­nier in­voe­ren. Je zoekt te­ver­geefs naar nu­me­rie­ke toet­sen, want die heeft de­ze app niet. In plaats daar­van typ je de som als lees­ba­re tekst in, dus als 5 + 5 + 143. Maar Nu­mi kan meer dan al­leen een­vou­di­ge som­men op­los­sen. Met de juis­te sleu­tel­woor­den (in­to, as, to) kun je ook va­lu­ta om­re­ke­nen. Zo’n op­dracht ziet er dan uit als $30 in eu­ro of als $30 CAD + 5 USD - 7EUR. Naast de gang­ba­re te­kens en na­men kun je Iso-4217co­des ge­brui­ken als je met va­lu­ta wilt re­ke­nen. Per­cen­ta­ge­be­re­ke­nin­gen kun­nen als een som of in tekst­vorm wor­den ge­schre­ven: 6% af­ge­trok­ken van 40€ = 37,6 €. De tool kan een­he­den con­ver­te­ren en be­re­ke­nen, de uren tus­sen ver­schil­len­de tijd­zo­nes aan­ge­ven of het aan­tal da­gen in een be­paal­de pe­ri­o­de be­re­ke­nen. Voor ont­wik­ke­laars is het van be­lang dat Nu­mi CSS on­der­steunt. Het is bij­voor­beeld geen pro­bleem om waar­den naar point (pt), pixels (px) of em te con­ver­te­ren. Bo­ven­dien kent Nu­mi naast het de­ci­ma­le tal­stel­sel ook bi­nair, hexa­de­ci­maal en oc­taal. Je moet op­let­ten dat je de af­kor­tin­gen niet door el­kaar haalt. Zo staat een klei­ne m bij­voor­beeld voor me­ter en een gro­te voor mil­joen, k be­te­kent Kel­vin en K ki­lo. Op nu­mi.io staan de een­he­den en schrijf­wij­zen die Nu­mi on­der­steunt.

Nu­mi kan do­cu­men­ten als .nu­mi ex­por­te­ren die je daar­na met el­ke edi­tor kunt ope­nen. Wan­neer de func­ties van de tool niet vol­doen­de zijn, dan kun je die zelf in Javascript schrij­ven en aan Nu­mi toe­voe­gen. Wil je daar meer over we­ten, dan kun je dat na­le­zen op git­hub.com/ni­ko­la­eu/nu­mi-ex­ten­si­ons. Last but not least: om­dat je Nu­mi in Alfred kunt in­te­gre­ren, kun je de pro­ble­men op­los­sen in de­ze pro­duc­ti­vi­teits-app.

Mo­men­teel ver­keert Nu­mi nog in een bè­ta­fa­se en is de tool gra­tis. Vol­gens de ont­wik­ke­laar moet je na de re­lea­se wel voor en­ke­le func­ties be­ta­len. Nu­mi is be­schik­baar in het Ne­der­lands en ac­cep­teert op­drach­ten in zo­wel het En­gels als het Ne­der­lands.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.