Chat­bot-ma­ker Ecre­a­ti­on naar Wa­ter­me­lon

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Ecre­a­ti­on, de groot­ste chat­bot­ont­wik­ke­laar van Ne­der­land, ont­wik­kelt al chat­bots sinds 2005 en wordt nu over­ge­no­men door Wa­ter­me­lon Mes­sen­ger. Daar­mee be­schikt de Utrecht­se start-up Wa­ter­me­lon in één klap over 75.000 chat­bots die het kan ge­brui­ken voor zijn plat­form voor di­gi­ta­le klant­com­mu­ni­ca­tie dat in au­gus­tus ge­lan­ceerd wordt. Wa­ter­me­lon in­ves­teert in de­ze tech­no­lo­gie om­dat con­su­men­ten steeds va­ker met­een een pas­send ant­woord op hun vra­gen wil­len. Dank­zij in­tel­li­gen­te chat­bots kun­nen be­drij­ven dag en nacht ser­vi­ce aan hun klan­ten ver­le­nen.

Ecre­a­ti­on ont­wik­kel­de on­der an­de­re ALICE voor MSN Mes­sen­ger, die de vra­gen van ge­brui­kers op een ‘na­tuur­lij­ke ma­nier’ be­ant­woord­de. Ver­der ver­zorgt Ecre­a­ti­on de chat­tek­sten van chat­bot Swee­tie 2.0, een ini­ti­a­tief van Ter­res des Hom­mes. Die doet zich voor als een 10-ja­rig Fi­li­pijns meis­je en heeft zo ge­hol­pen 1000 pe­do­fie­len te iden­ti­fi­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.