Maak je eigen mu­ziekspe­ler

Gebruik au­dio­fea­tu­res van HT­ML5 om een mu­ziekspe­ler te ma­ken die mu­ziek en pod­casts op je website af­speelt

Web Designer Magazine - - Lightbox Climatune -

1. Html-do­cu­ment

Maak een stan­daard Html-do­cu­ment met een head- en een bo­dy-sec­tie. In de head-sec­tie zet je in­for­ma­tie zo­als de ti­tel en ver­wij­zin­gen naar het ex­ter­ne Css-be­stand sty­les.css en het Ja­vascript­be­stand co­de.js. In de bo­dy-sec­tie zet je de zicht­ba­re con­tent, die je in de vol­gen­de stap toe­voegt. <!DOCTYPE html> <html> <head> <tit­le>play­list</tit­le> <link rel=”sty­les­heet” ty­pe=”text/css” href=”sty­les.css” /> <script ty­pe=”text/javascript” src=”co­de.js”></script> </head> <bo­dy> </bo­dy> </html>

2. Mu­ziekspe­ler de­fi­ni­ë­ren

De mu­ziekspe­ler be­staat uit een con­tai­ner met apar­te ele­men­ten voor het weer­ge­ven van de ti­tel en voor de in­ter­ac­tie­ve be­die­nings­knop­pen. Het ele­ment voor de ti­tel­weer­ga­ve is het eer­ste child in de con­tai­ner. El­ke knop heeft een unie­ke ID, die je la­ter in Javascript ge­bruikt om ac­ties aan in­ter­ac­ties te kop­pe­len. <div da­ta-play­er=”mu­sic”> <span></span> <span id=”back”>&la­quo;</span> <span id=”pau­se”>||</span> <span id=”play”>&gt;</span> <span id=”next”>&ra­quo;</span> </span>

3. Css-be­stand

Als het Html-do­cu­ment af is, maak je een nieuw sty­les.css-be­stand om de weer­ga­ve­re­gels in op te slaan. In de eer­ste re­gels de­fi­ni­eer je dat het zicht­ba­re do­cu­ment stan­daard een zwar­te ach­ter­grond met wit­te tekst heeft. Ver­der stel je een stan­daard let­ter­ty­pe in dat de child-ele­men­ten er­ven. html,bo­dy{ dis­play: block; width: 100%; height: 100%; mar­gin: 0; pad­ding: 0; font-fa­mi­ly: Hel­ve­ti­ca, sans-se­rif; back­ground: #000; co­lor: #fff; }

4. Mu­ziekspe­ler vorm­ge­ven

De mu­ziekspe­ler be­staat uit de con­tai­ner ‘da­ta­play­er’ en zijn child-ele­men­ten. Stel een stan­daard font­groot­te en -breed­te voor de­ze con­tai­ner in, maar geef de child-ele­men­ten een pad­ding en een bor­der zo­dat de knop­pen op­val­len. Geef het eer­ste child spe­ci­fie­ke ei­gen­schap­pen om de ti­tel bo­ven de knop­pen te la­ten ver­schij­nen. [da­ta-play­er]{ width: 20em; font-si­ze: 2em; } [da­ta-play­er] > *{ bor­der: 1px so­lid #fff; pad­ding: .5em; } [da­ta-play­er] > *:first-child{ dis­play: block; bor­der: 0; width: 100%; }

5. Javascript-da­ta­struc­tu­ren

Nu je de items hebt vorm­ge­ge­ven, maak je het be­stand co­de.js voor de Javascript-co­de. Daar­in de­fi­ni­eer je een da­ta­con­tai­ner (ar­ray) voor de lijst van mu­ziek die een ge­brui­ker kan kie­zen. Voor elk item in die ar­ray geef je de ti­tel aan die weer­ge­ge­ven moet wor­den en de URL waar de mu­ziek staat. Maak een au­dio-ob­ject voor de mu­ziekspe­ler en de­fi­ni­eer een re­cord dat bij­houdt wel­ke item er af­ge­speeld wordt. var play­list = [

{“tit­le”:”mu­sic 1”,”url”:”http://www. noi­sead­dicts.com/sam­ples_1w72b820/4037.mp3”},

{“tit­le”:”mu­sic 2”,”url”:”http://www. noi­sead­dicts.com/sam­ples_1w72b820/4254.mp3”},

{“tit­le”:”mu­sic 3”,”url”:”http://www. noi­sead­dicts.com/sam­ples_1w72b820/4289.mp3”} ]; var au­dio = new Au­dio(play­list[0].url); var playing = 0;

6. Co­de uit­voe­ren na la­den DOM

Het Javascript op de pa­gi­na wordt uit­ge­voerd voor­dat de DOM he­le­maal ge­la­den is. Dat is een pro­bleem wan­neer je naar ele­men­ten op de pa­gi­na wilt ver­wij­zen – die be­staan im­mers nog niet op het mo­ment dat het Javascript wordt uit­ge­voerd. Dat los je op door een ‘load’ event-lis­te­ner toe te pas­sen die ex­tra co­de uit­voert wan­neer de pa­gi­na klaar is.

Met de eer­ste ex­tra co­de laat je de ti­tel van het be­stand weer­ge­ven dat mo­men­teel in de mu­ziekspe­ler ge­se­lec­teerd is. win­dow.ad­de­vent­lis­te­ner(“load”, func­ti­on() { do­cu­ment.query­se­lec­tor(“[da­ta-play­er] *:first-child”).in­ner­text = play­list[ playing ].tit­le; });

7. Play/pau­se-lis­te­ners

Een lis­te­ner ver­telt de brow­ser dat een be­paal­de func­tie of co­de uit­ge­voerd moet wor­den wan­neer er een spe­ci­fie­ke event ge­de­tec­teerd wordt. Met lis­te­ners han­del je de ac­ties op het in­druk­ken van de knop­pen af. Maak een func­tie die uit­ge­voerd wordt als de ge­brui­ker op de knop­pen ‘af­spe­len’ en ‘pau­ze­ren’ klikt. De­ze func­tie roept ge­woon de play- en pau­se-func­ti­o­na­li­teit van het au­dio-ob­ject aan. do­cu­ment.query­se­lec­tor(“#play”). ad­de­vent­lis­te­ner(“click”, func­ti­on(){

au­dio.play(); }); do­cu­ment.query­se­lec­tor(“#pau­se”). ad­de­vent­lis­te­ner(“click”, func­ti­on(){

au­dio.pau­se(); });

8. Na­vi­ga­tie­links

Net zo­als bij de vo­ri­ge stap voeg je ac­ties toe voor wan­neer er op de knop­pen ‘vo­ri­ge’ en ‘vol­gen­de’ wordt ge­klikt, maar die ac­ties wor­den an­ders af­ge­han­deld. De func­tie kijkt in de da­ta­struc­tuur van de play­list om te zien welk item er af­ge­speeld moet wor­den. Na­dat de func­tie dat item ge­von­den heeft, wor­den het au­dio-ob­ject en de weer­ga­ve­ti­tel in de mu­ziekspe­ler bij­ge­werkt. De­ze lis­te­ner-func­ties zor­gen er ook voor dat een ge­brui­ker nooit voor­bij de eer­ste en laat­ste num­mers komt. do­cu­ment.query­se­lec­tor(“#back”). ad­de­vent­lis­te­ner(“click”, func­ti­on(){ if(playing > 0)playing--; au­dio.src = play­list[ playing ].url; this.pa­rent­no­de. query­se­lec­tor(“*:first­child”).in­ner­text = play­list[ playing ].tit­le; }); do­cu­ment.query­se­lec­tor(“#next”). ad­de­vent­lis­te­ner(“click”, func­ti­on(){ if(playing < play­list.length-1)

playing++; au­dio.src = play­list[ playing ].url; this.pa­rent­no­de. query­se­lec­tor(“*:first­child”).in­ner­text = play­list[ playing ].tit­le; });

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.