HOE EEN DOOR CAR­NI­VO­REN GE­RUND IN­TER­NET­BU­REAU TOFOE LEERDE ETEN EN EEN WEBSITE VOOR EEN HIP VOED­SEL­MERK ONT­WIK­KEL­DE

Web Designer Magazine - - En Smaakvolle Verandering -

Het is een beet­je on­ge­brui­ke­lijk, maar we star­ten dit de­sign­dag­boek met een waar­schu­wing. Want als je geen lie heb­ber bent van de bi­o­lo­gi­sche Azi­a­ti­sche keu­ken en de Zuid-eu­ro­pe­se web­de­signsce­ne to­taal niet volgt, zul­len de si­te en het de­sign­bu­reau van de­ze keer je waar­schijn­lijk niet be­kend voor­ko­men. We gaan het dit keer heb­ben over een on­waar­schijn­lijk hu­we­lijk van twee cul­tu­ren die des­on­danks een cre­a­tie­ve ver­want­schap zijn aan­ge­gaan.

Al­ler­eerst is daar Akeo Lab uit Slo­ve­nië, een de­sign­bu­reau met een team van veel­zij­di­ge me­de­wer­kers die de­zelf­de pas­sie de­len en naar per­fec­ti­o­nis­me stre­ven. Dit be­drijf, dat be­schei­den be­gon en bin­nen drie jaar uit­groei­de naar een team van 15 men­sen, pro­beert zijn gren­zen te ver­leg­gen met elk nieuw pro­ject. “We hou­den van wat we doen en ver­be­te­ren on­ze skills met elk pro­ject dat we aan­gaan. We pro­be­ren con­stant méér te doen dan on­ze klan­ten en wij­zelf van ons ver­wach­ten,” zegt het team trots. “Door­dat we de lat tel­kens ho­ger leg­gen, ma­ken we een con­ti­nue pro­fes­si­o­ne­le groei en ont­wik­ke­ling door en trek­ken we klan­ten met een soort­ge­lij­ke cul­tuur aan.”

Ah, daar is dat woord ‘cul­tuur’ weer. De­ze keer is het een toe­pas­se­lij­ke ver­wij­zing naar de we­der­helft in dit pro­ject, na­me­lijk I Li­ke To­fu. Dit unie­ke merk staat er­om be­kend dat het net zo toe­ge­wijd en ge­pas­si­o­neerd voor zijn pro­duct is. I Li­ke To­fu is een jong creatief paar dat van tofoe houdt en daar­om vo­rig jaar be­sloot dat ze al hun vrije tijd zou­den ste­ken in het ont­wik­ke­len van nieu­we tofoep­ro­duc­ten. Acht ver­schil­len­de sma­ken, een uit­zon­der­lijk cre­a­tie­ve bran­ding, trou­we klan­ten, een met veel zorg bij­ge­hou­den en vi­su­eel aan­trek­ke­lijk blog met so­ci­a­le in­ter­ac­tie wa­ren voor Akeo Lab meer dan vol­doen­de re­de­nen om met I Li­ke To­fu te gaan sa­men­wer­ken.

De­ze ta­me­lijk on­waar­schijn­lij­ke al­li­an­tie leek al vlot om de over­tui­gin­gen en prin­ci­pes van bei­de be­drij­ven te draai­en, hoe­wel de men­sen van Akeo moesten be­ken­nen dat ze ‘vlees­eten­de ho­len­men­sen’ wa­ren die nog nooit tofoe had­den ge­ge­ten.

“We heb­ben met veel ple­zier aan dit pro­ject ge­werkt, proef­den een aan­tal in­te­res­san­te sma­ken en pas­ten on­ze cre­a­ti­vi­teit toe om er een uits­te-

ken­de er­va­ring van te ma­ken.” Het is tijd om te ont­dek­ken hoe de­ze bij­zon­de­re bot­sing tus­sen cul­tu­ren toch zo’n lek­ke­re website op­le­ver­de! VAN MOND TOT MOND Dat bei­de par­tij­en ge­pas­si­o­neerd wa­ren, was er voor een groot deel ver­ant­woor­de­lijk voor dat de klant en het bu­reau el­kaar in het pro­ject von­den. I Lo­ve To­fu was als een merk ont­wor­pen door de twee cre­a­tie­ve en­thou­si­as­te­lin­gen An­ja Ko­renc en Ma­tic Ba­ta­gelj, die hun pro­duc­ten al bin­nen slechts een jaar in lo­ka­le win­kels zien lig­gen. Door­dat ze naast hun da­ge­lijk­se werk ook nog veel uren in hun eigen be­drijf sta­ken, ont­vin­gen ze in 2016 een con­su­men­ten­prijs voor bes­te Slo­veen­se voed­sel­pro­duct. Toen Akeo Lab ge­polst werd voor een even­tu­e­le part­ner­schap, raak­te dit in­spi­re­ren­de ach­ter­grond­ver­haal een ge­voe­li­ge snaar bij het bu­reau. “In eer­ste in­stan­tie be­na­der­den ze ons voor hulp en tips. Om­dat ze niet zo­veel geld had­den, wil­den ze een tij­de­lij­ke website met een gra­tis web­si­te­ma­ker bou­wen. We be­slo­ten ze te hel­pen en na­men het pro­ject op ons.“

Se­ni­or cre­a­ti­ve Ne­man­ja Mi­loše­vic was de groot­ste voor­stan­der van het pro­ject en iro­nisch ge­noeg over­tuig­de hij de rest van Akeo tij­dens een co­pi­eu­ze vlees­maal­tijd! Na de­ze be­slis­sing lag het voor de hand dat het team de tofoep­ro­duc­ten ging eten – ze moesten im­mers we­ten waar ze de website voor bouw­den. “Zo­dra het pro­ject ge­start was, be­gon­nen de be­trok­ken team­le­den de ver­schil­len­de ge­rech­ten te tes­ten en wis­sel­den ze hun er­va­rin­gen uit. Voor de mees­ten was dit een com­pleet nieuw soort voed­sel. Maar om­dat we in de buurt van de grens met Ita­lië wo­nen, waar eten be­lang­rijk is en al­les wat gas­tro­no­misch di­vers is om­armd wordt, wer­den de pro­duc­ten goed door on­ze team­le­den ont­van­gen.”

ON­ZE UNIE­KE SA­MEN­WER­KING MET DE KLANT LEVERDE EEN POSITIEVE INTERNE CONCURRENTIE OP

Het team was zelfs zo on­der de in­druk van tofoe, dat ze de pro­duc­ten bij hun fa­mi­lies en vrien­den aan­pre­zen. Die ga­ven op hun beurt weer idee­ën voor ma­nie­ren waar­op ze het merk be­kend kon­den ma­ken. Het viel op dat het woord ‘ve­ga­nist’ tij­dens geen en­kel ge­sprek was ge­val­len. Dat was een goe­de aan­wij­zing om die term, die toch al­tijd in com­bi­na­tie met tofoe valt, juist niet te com­mu­ni­ce­ren. “We wis­ten dat we tofoe veel bre­der kon­den be­na­de­ren en dat het iets an­ders en sma­ke­lijks is dat ie­der­een zou moe­ten pro­be­ren.” SUCCESFORMULE Al vrij snel werd dui­de­lijk dat het pro­ject geen een­rich­tings­ver­keer was, maar dat de twee par­tij­en als twee cre­a­tie­ve part­ners aan de slag gin­gen. Hoe­wel Akeo Lab niet ge­wend was om zo nauw met een klant sa­men te wer­ken, von­den ze de re­gel­ma­ti­ge kor­te ver­ga­de­rin­gen rond klei­ne­re mi­les­to­nes wel pret­tig. In de be­gin­fa­se was de­ze me­de­wer­king bo­ven­dien zeer wel­kom, om­dat de team­le­den wel­haast over­spoeld wer­den met mar­ke­tings­pul­len en an­de­re za­ken die ze als in­spi­ra­tie voor hun idee­ën en ont­wer­pen kon­den ge­brui­ken.

“Om­dat ze in het be­gin enor­me hoe­veel­he­den di­gi­taal en con­tex­tu­eel ma­te­ri­aal aan­le­ver­den, had­den we meer dan ge­noeg om mee aan de slag te gaan. Het was toen de uit­da­ging om de zaak te ver­een­vou­di­gen en de kern­waar­des van I Lo­ve To­fu te des­til­le­ren uit het ma­te­ri­aal dat we had­den. Ze had­den al een ster­ke so­ci­a­le cam­pag­ne die meer dan een jaar liep en ook daar­van had­den ze ex­tra ma­te­ri­aal en ver­schei­de­ne pro­ducta beel­din­gen en -fo­to’s. Aan­ge­zien een van hun dien­sten pro­fes­si­o­ne­le pro­duct­fo­to­gra ie is, heb­ben we al meer goe­de pro­duct­fo­to’s dan we ooit van een klant heb­ben ge­kre­gen. Op een ge­ge­ven mo­ment had­den we waar­schijn­lijk zo­veel ge­wel­dig ma­te­ri­aal, dat we er ver­schil­len­de rich­tin­gen mee uit kon­den.

Door­dat de klant zelf pro­fes­si­o­neel ma­te­ri­aal kon le­ve­ren, had die een di­rec­te cre­a­tie­ve rol in het pro­ject. Wan­neer Akeo Lab nieu­we pro­duct­fo­to’s met an­de­re op­na­me­po­si­ties, be­lich­ting et ce­te­ra wil­de heb­ben, kwa­men die er bin­nen een dag – zon­der dat er uit­voe­ri­ge in­struc­ties voor no­dig wa­ren.

“We had­den een unie­ke sa­men­wer­king met de klant en er was een positieve interne concurrentie met ze, waar­in we el­kaar pro­beer­den te im­po­ne­ren. Tel­kens na­dat we ze de voort­gang van het pro­ject had­den ge­toond, wer­den ze ge­ïn­spi­reerd en over­stelp­ten ze ons met nieu­we idee­ën en as­sets. En tel­kens na­dat wij nieu­we din­gen van hen had­den ge­kre­gen, wis­ten we dat we on­ze pro­duc­ten weer zou­den ver­be­te­ren.”

“Het cre­ëer­de voor ons een unie­ke syn­er­gie in klan­ten­re­la­ties die positieve interne concurrentie met hen tot ge­volg heb­ben, om el­kaar te im­po­ne­ren. El­ke her­ha­ling die we heb­ben ge­pre­sen­teerd, zou­den hen in­spi­re­ren, waar­door we nieu­we idee­ën en ac­ti­va over hoe we din­gen zou­den ver­be­te­ren, en el­ke keer dat we nieu­we din­gen kre­gen, wis­ten we dat het on­ze a le­ve­rin­gen zou ver­be­te­ren en in­druk zou heb­ben op hun ver­wach­tin­gen.

In het ge­val van I Li­ke To­fu wa­ren An­ja en Ma­tic veel eer­der bij de vroe­ge cre­a­tie­ve vi­su­a­li­sa­ties be­trok­ken dan bij an­de­re klan­ten ge­brui­ke­lijk is. Om­dat het merk al een krach­ti­ge vi­su­e­le taal had die bij een groei­end aan­tal klan­ten aan­sloeg, moest er een vi­su­e­le ba­sis met her­ken­ba­re ele­men­ten ont­wor­pen wor­den die te­ge­lij­ker­tijd een ‘sma­ke­lijk’ be­richt naar nieu­we klan­ten com­mu­ni­ceer­de. FRONT-END-AROMA “Al vrij vroeg in het pro­ject kwa­men we met het idee van een rond na­vi­ga­tie­me­nu waar­mee al­le pro­duc­ten snel zicht­baar zou­den zijn. Dit con­cept sloeg met­een bij ie­der­een aan en we zijn er ge­du­ren­de het pro­ject nau­we­lijks van af­ge­we­ken. Met dit na­vi­ga­tie­me­nu kon­den we be­staan­de klan­ten en tofoe­lie heb­bers la­ten zien hoe­veel ver­schil­len­de sma­ken er zijn. Voor de­ge­nen die nog nooit tofoe ge­proefd had­den, zet­ten we fo­to’s van vier­kan­te stuk­jes tofoe naast de ver­pak­kin­gen. Hier­door kun-

ALS DE LAT ZO HOOG LIGT, VERGEVEN GEPASSIONEERDE KLAN­TEN EN VOLGERS JE AL­LEEN MAAR WAN­NEER HET PRO­DUCT PERFECT IS

nen zij het as­so­ci­ë­ren met in­gre­di­ën­ten die ze wel ken­nen en zich toch af­vra­gen wat tofoe is, of hoe het smaakt.“

Van­uit dit be­gin­punt wa­ren er nog meer as­pec­ten die het team di­rect op de website wil­de com­mu­ni­ce­ren. Be­zoe­kers moe­ten snel kun­nen zien wel­ke (so­ci­a­le) com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len er zijn, waar ze de pro­duc­ten kun­nen ko­pen en welk nieuws er is. Met het oog daar­op ver­schoof de fo­cus naar het front-end en naar het e ec­tief pre­sen­te­ren van de as­sets en de in­for­ma­tie. Se­ni­or de­sig­ner Ne­man­ja Mi­loše­vic voer­de de­ze taak bij­na in zijn een­tje uit, maar werd daar­in na­tuur­lijk wel on­der­steund door de klan­ten die ook gra is­che de­sig­ners ble­ken te zijn. “Elk smaak heeft zijn eigen unie­ke il­lu­stra­ties en kleur op de ver­pak­king en we moesten al de­ze as­sets eerst voor­be­rei­den en tes­ten. Om­dat er zo­veel de­tails op de ver­pak­kin­gen staan, test­ten we de op­ti­ma­le af­stand op een scherm om te zien hoe ver we kon­den gaan voor­dat er geen de­tails meer zicht­baar wa­ren. Tij­dens het voor­be­rei­den van de lay-outs voor el­ke pro­duct test­ten we op ver­schil­len­de scherm­for­ma­ten wat er van de­ze wil­le­keu­ri­ge il­lu­stra­ties zou over­blij­ven. Ver­der wil­den we het krach­ti­ge con­trast van wit en de pro­duct­kleur niet al­leen maar op de lan­ding-pa­ge heb­ben, maar ook op an­de­re pa­gi­na’s la­ten te­rug­ko­men.” Om­dat de­ze lay-outs aan de hand van de pro­duct­na­vi­ga­tie op de lan­ding-pa­ge wer­den ge­maakt, moesten de de­sig­ners voor­ko­men dat klei­ne­re dis­plays te vol zou­den staan. De ron­de pro­duct­na­vi­ga­tie moest even­eens aan ver­schil­len­de sce­na­rio’s en scherm­for­ma­ten aan­ge­past wor­den, ter­wijl het be­lang­rij­ke blog-ele­ment juist zo in­tu­ï­tief mo­ge­lijk werd ge­hou­den. Die sec­tie is met na­me be­lang­rijk voor de be­staan­de klan­ten, om­dat zij daar in­spi­ra­tie voor nieu­we re­cep­ten met tofoe vin­den. In het blog wordt met pas­sie ge­schre­ven over tofoe en al­le ac­ti­vi­tei­ten met be­trek­king tot het merk. Daar­om moe­ten de be­zoe­kers er ge­mak­ke­lijk in kun­nen na­vi­ge­ren. KLEI­NE SI­TE, GRO­TE LAN­CE­RING Het pro­ject kwam nood­ge­dwon­gen in twee fa­ses li­ve. Want om een be­lang­rij­ke ver­jaar­dag van het I Li­ke To­fu-pro­duct te vie­ren, werd de desktop­ver­sie van de website veer­tien da­gen eer­der ge­lan­ceerd dan de mo­bie­le ver­sie. Tij­dens de­ze twee we­ken za­gen be­zoe­kers op klei­ne ap­pa­ra­ten een fall-back-be­richt waar­in stond dat ze de desktop-ver­sie kon­den be­zoe­ken. Dit was niet ide­aal, maar als een tij­de­lij­ke op­los­sing maak­te het de mo­bie­le be­zoe­kers al vroeg en­thou­si­ast. Dat er maar zo wei­nig com­men­taar kwam op het feit dat er nog geen mo­bie­le si­te was, zei al ge­noeg over de pas­sie van de fans.

“Hie­ruit con­clu­deer­den we dat het voor gepassioneerde klan­ten of volgers niet uit­maakt of je goe­de re­de­nen hebt om een launch uit te stel­len of een pro­ject la­ten af te ma­ken. Want als de lat zo hoog ligt, ac­cep­te­ren of vergeven ze je al­leen maar wan­neer het pro­duct perfect is. Niet vlak daar­na was de mo­bie­le si­te in de lucht en sinds­dien heb­ben we al­leen maar positieve re­ac­ties ont­van­gen.“

Na een ont­wik­kel­tijd van slechts twee maan­den was de nieu­we si­te van I Li­ke To­fu er in het Slo­veens, Ita­li­aans en En­gels. Sinds­dien is de in­ter­na­ti­o­na­le be­kend­heid van het merk gro­ter ge­wor­den en is heel Eu­ro­pa een po­ten­ti­ë­le af­zet­markt ge­wor­den. Voor Akeo Lab heeft het pro­ject, dat zo klein be­gon, ook link wat op­ge­le­verd. Het be­drijf won en­ke­le be­lang­rij­ke de­sign­prij­zen voor de si­te en ver­groot­te daar­mee zijn naams­be­kend­heid. “Hoe­wel dit pro­ject aan­van­ke­lijk klein was, kreeg het een on­ge­ken­de hoe­veel­heid er­ken­ning. Ons bu­reau ont­ving ont­zet­tend veel nieu­we voor­stel­len, fe­no­me­naal veel lo­ka­le aan­dacht en on­ver­wach­te in­ter­na­ti­o­na­le aan­dacht. De si­te die we maak­ten na­dat we en­ke­le maan­den ge­le­den met de men­sen van I Li­ke To­fu had­den ge­luncht, kreeg een prijs voor de Si­te of the Day op CSS Awards en een eer­vol­le ver­mel­ding op Aw­w­wards.”

Kies een pro­duct en scrol naar be­ne­den om de unie­ke in­gre­di­ën­ten van el­ke smaak te zien. Dat de klant ge­pas­si­o­neerd was, bleek wel toen die zelf pro­fes­si­o­ne­le fo­to’s van zijn pro­duc­ten aan­le­ver­de waar­mee Akeo Lab aan de slag kon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.