ONTWIKKELBESLUITEN

Web Designer Magazine - - En Smaakvolle Verandering -

Voor het werk aan de back-end van het pro­ject was maar één per­soon ver­ant­woor­de­lijk: de jon­ge en ge­ta­len­teer­de ont­wik­ke­laar Mat­jaž Fik­fak. Hij ont­wik­kel­de al­les in Word­press. Dat is het plat­form dat Akeo Lab voor de mees­te van zijn projecten ge­bruikt. Zijn uit­da­ging was iets min­der groot dan aan­van­ke­lijk werd voor­ge­steld, om­dat er uit­ein­de­lijk be­slo­ten werd min­der gro­te ani­ma­ties op de si­te toe te pas­sen. Die be­slis­sing werd ener­zijds in­ge­ge­ven door de be­perk­te tijd en an­der­zijds door de wens om de pres­ta­ties van de si­te te op­ti­ma­li­se­ren. Van­uit het oog­punt van de ont­wik­ke­laar was er daar­na geen en­kel pro­bleem meer. Hij hoef­de zich al­leen nog maar te con­cen­tre­ren op de de­tails en op even­tu­e­le pro­ble­men die ge­du­ren­de het pro­ject zou­den ont­staan.

“Om­dat de si­te uit meer­de­re pa­gi­na’s met ver­schil­len­de lay-outs be­staat, zou die heel mak­ke­lijk ver­pest kun­nen wor­den wan­neer er roe­ke­loos con­tent wordt toe­ge­voegd. Om on­ver­wacht ge­drag in het front-end te voor­ko­men, moesten we al­le sce­na­rio’s in de back-end voor­spel­len en in­schat­ten waar ooit con­tent toe­ge­voegd zou kun­nen wor­den.

Voor de I Li­ke To­fu-si­te was het es­the­ti­sche ni­veau zo hoog, dat we met hen af­stem­den hoe we aan de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge ver­wach­tin­gen kon­den vol­doen. Wat zou er bij­voor­beeld ge­beu­ren als ze hun pro­duct­aan­bod met­ter­tijd zou­den uit­brei­den? Op een ge­ge­ven mo­ment zou de na­vi­ga­tie die we ge­maakt heb­ben daar niet meer ge­schikt voor zijn. Welk soort blog­ac­ti­vi­teit kun­nen we vol­gend jaar ver­wach­ten, moe­ten we ex­tra ca­te­go­ri­etags over­we­gen of blijft het een soort na­vi­ga­tie om de ver­schil­len­de soor­ten con­tent te il­te­ren?

De­ze en an­de­re be­lang­rij­ke vra­gen moesten al tij­dens het het ont­wik­ke­lings­pro­ces be­ant­woord wor­den. We wil­den de klant wel een ze­ke­re lexi­bi­li­teit ge­ven zon­der de es­the­tiek van de lay-out in ge­vaar te bren­gen. Toen we de ant­woor­den had­den en de si­te was ont­wik­keld, be­stond het groot­ste deel van het werk uit het ver­be­te­ren van de de­tails en de pres­ta­ties van de si­te en het op­ti­ma­li­se­ren van de snel­heid.”

In de About Us-sec­tie van de si­te zie je hoe ge­zond tofoe kan zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.