SI­TE HIGHLIGHT

Web Designer Magazine - - En Smaakvolle Verandering -

Se­ni­or de­sig­ner en cre­a­ti­ve di­rec­tor Ne­man­ja Mi­loše­vic ver­telt welk as­pect van het pro­ject het meest voor hem be­te­kent, en waar­om. “Bij elk pro­ject pro­be­ren we een cre­a­tie­ve en mee­sle­pen­de er­va­ring te ma­ken voor on­ze klan­ten en het pu­bliek. Aan­van­ke­lijk dach­ten we dat on­ze eer­ste pu­blie­ke in­zen­ding nooit zo­veel be­lang­stel­ling zou krij­gen. Maar toen die dat wel kreeg, wa­ren we blij ver­rast. Dat was de be­ves­ti­ging dat we ons best voor on­ze klant de­den en dat we op de in­ge­sla­gen weg moesten voort­gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.