RIK CAMP­BELL

Web Designer Magazine - - Resn -

Me­de­op­rich­ter en ma­na­ging di­rec­tor

“We ge­brui­ken ver­schil­len­de in­hou­se­ont­wik­ke­lings­pro­ces­sen, pi­pe­li­nes en tem­pla­tes, die we in de loop der ja­ren heb­ben ge­maakt en ver­fijnd. Wij heb­ben bij­voor­beeld en­ke­le zelf­ge­maak­te ani­ma­tie-pi­pe­li­nes waar­mee on­ze ani­ma­tors met een spe­ci­a­le ani­ma­tie-edi­tor com­plexe ani­ma­ties kun­nen ma­ken, die au­to­ma­tisch in een ont­wik­ke­laars­vrien­de­lijk for­maat naar ons be­staan­de fra­me­work wor­den ge­ëx­por­teerd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.