CON­VER­SE DIA­MONDS

coun­ter­cli­ma­te.con­ver­se.com

Web Designer Magazine - - Resn -

Re­sn werd ge­vraagd om de hy­per­mo­der­ne, wa­ter­af­sto­ten­de ei­gen­schap­pen van de nieu­we Con­ver­se Chuck II schoe­nen te eta­le­ren door een in­ter­ac­tie­ve mu­ziek­vi­deo met de 23 ja­ri­ge Ko­re­aan­se trap-mu­ziek su­per­ster Keith Ape te ma­ken. Het re­sul­taat daar­van is Con­ver­se Dia­monds, een met Webgl-ver­za­dig­de in­ter­ac­tie­ve mu­ziek­vi­deo, die is ge­maakt in sa­men­wer­king met Ano­ma­ly en BRTHR.

Om het e fect van een psy­che­de­li­sche in­ter­ac­tie­ve er­va­ring te be­rei­ken heb­ben we een vloed­golf van ge­brui­kers­ge­ac­ti­veer­de hal­lu­ci­no­ge­ne GIF’S los­ge­la­ten die unie­ke beel­den en b-rol-op­na­mes uit de mu­ziek­vi­deo­shoot com­bi­ne­ren.

We heb­ben een eigen on­li­ne­plat­form ge­maakt om on­ze GIF’S te le­ve­ren die ge­brui­kers dan van­af hun desktop of mo­bie­le ap­pa­raat kon­den ac­ti­ve­ren. We heb­ben in­no­va­tie­ve re­al­ti­me WEBGL wa­te­re fec­ten ge­maakt met een dis­pla­ce­ment map als frag­ment-sha­der – een tech­niek die wij WETGL heb­ben ge­doopt.

Een van de groot­ste uit­da­gin­gen was om het wa­te­re fect zon­der gro­te pres­ta­tie­pro­ble­men te to­nen in een brow­ser die op IOS draait. We heb­ben een wor­ka­round ont­wik­keld om dat voor el­kaar te krij­gen. Het re­sul­taat vol­deed aan al on­ze ei­sen.

Om de pres­ta­ties voor el­ke re­gio en elk ap­pa­raat te op­ti­ma­li­se­ren, heb­ben we een pro­gres­sie­ve down­load voor de vi­deo ge­bruikt met een klei­ne pre-lo­a­der voor as­sets. We ge­brui­ken meer­de­re CDN’S zo­dat je over­al ter we­reld een ho­ge down­lo­ad­snel­heid hebt.

De op­val­len­de in­ter­ac­tie­ve ele­men­ten die ge­maakt wor­den met GIF’S en in-ca­me­ra ef­fec­ten zor­gen voor een mooi en uniek re­sul­taat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.