Ei­zo Co­lo­red­ge CG2730

ZELFKALIBRATIE

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.ei­zo.nl

ca € 1660 Wil je re­a­lis­ti­sche kleu­ren op je mo­ni­tor, dan moet je de Co­lo­red­ge CG2730 van Ei­zo heb­ben. Met de stan­daard­in­stel­lin­gen toont dit scherm bij­zon­der le­ven­di­ge kleu­ren die de Ado­bergb-kleur­ruim­te over­tre en.

Het unie­ke as­pect van de­ze Ei­zo is ech­ter dat hij zich­zelf kan ka­li­bre­ren. Daar­voor zit er een klei­ne co­lo­ri­me­ter in de bo­ven­rand die bij het ka­li­bre­ren naar be­ne­den op het scherm klapt en dan de kleur­waar­den meet en in­stelt. Bij het in­stel­lings­me­nu is een tijds­in­ter­val in te stel­len om hem re­gel­ma­tig te ka­li­bre­ren. Daar hoeft het scherm dus niet voor met een pc ver­bon­den te zijn. Naast de drie USB 3.0-poor­ten voor ac­ces­soi­res heeft de Ei­zo-mo­ni­tor twee up­stream-aan­slui­tin­gen, waar­door je hem met een set in­voer­ap­pa­ra­ten op twee pc’s te­ge­lijk kunt ge­brui­ken.

Het ver­bruik op stand-by en soft-o viel met iets meer dan 8 watt wat on­ver­wacht hoog uit. Pas na­dat we de deep-sleep-mo­dus voor Dis­play­port in het ver­stop­te be­heer­me­nu had­den aan­ge­zet, daal­de dat naar 0,5 watt. Vol­gens Ei­zo is dat geen fout, maar een op­los­sing voor een te­kort­ko­ming in de Dis­play­port-spe­ci ica­tie. In com­bi­na­tie met be­paal­de ap­pa­ra­ten kan het an­ders ge­beu­ren dat beel­din­houd zo­als ven­sters na het wak­ker wor­den uit slaap­stand niet meer op de­zelf­de plek staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.