VER­SCHIL­LEN­DE CONCEPTEN

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

Een Wor­king Draft is het meest re­cen­te con­cept van de spe­ci ica­tie waar­van het W3C vindt dat die met de bre­de­re com­mu­ni­ty ge­deeld kan wor­den. Het is on­waar­schijn­lijk dat daar­in nog veel ver­an­dert voor­dat het een Can­di­da­te Re­com­men­da­ti­on wordt (en dus waar­schijn­lijk door brow­sers ge­ïm­ple­men­teerd wordt).

Voor die fa­se komt nog de Edi­tor’s Draft, het al­ler­laat­ste con­cept van de groep. Items in die ver­sie van de spe­ci ica­tie zijn zeer on­der­he­vig aan ver­an­de­rin­gen. Je mag er niet van uit­gaan dat die in de uit­ein­de­lij­ke ver­sie op­ge­no­men wor­den. Dat is han­dig als je be­trok­ken bent bij het sa­men­stel­len van stan­daar­den, maar het is ook in­te­res­sant voor ie­der­een die nieuws­gie­rig is naar de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen op HTML- en Css-ge­bied.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.