CSS4-SE­LEC­TORS DIE JE NU KUNT GE­BRUI­KEN Pla­ce­hol­der-shown

Kijk eens naar de­ze se­lec­tors die je work low krach­ti­ger en lexi­be­ler ma­ken!

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

Ne­ga­tie

:not is er al sinds CSS3, maar ac­cep­teert nu meer­de­re se­lec­tors als ar­gu­ment. Daar­door blijft de co­de kort en lees­baar. Hui­di­ge syn­tax: h1:not(.this-ele­ment):not (.ano­ther-ele­ment) { font-si­ze: 1.2em; } Nieu­we syn­tax: h1:not(.this-ele­ment, .anothe­r­ele­ment) { font-si­ze: 1.2em; }

Mat­ches

:mat­ches is het te­gen­over­ge­stel­de van :not en ac­cep­teert even­eens meer­de­re se­lec­tors als ar­gu­ment. Het ver­schilt niet veel van de hui­di­ge se­lec­tor­syn­taxis, maar ver­be­tert de lees- en on­der­houd­baar­heid. Hui­di­ge syn­tax: h1.this-ele­ment, h1.ano­ther-ele­ment { font-weight: bold; } Nieu­we syn­tax: h1:mat­ches (.this-ele­ment, .ano­ther-ele­ment) { font-weight: bold; }

Re­la­ti­o­neel

Het kan zijn dat :has (mo­men­teel in Edi­tor’s Draft) het niet redt om­dat het moei­lijk te im­ple­men­te­ren is. Het is de lang­ver­wach­te ‘pa­rent se­lec­tor’ waar­mee je een ele­ment op ba­sis van zijn con­tent kunt sty­len in plaats van an­ders­om. .con­tai­ner:has(.this-ele­ment) { back­ground: green; }

Hoofd­let­ter­ge­voe­lig

Wan­neer je ele­men­ten wilt sty­len die at­tri­bu­ten met een on­be­ken­de of ge­meng­de let­ter­kast heb­ben, kun je ze met de at­tri­bu­te-se­lec­tor i of I ver­ge­lij­ken. in­put[na­me=”email” i] /* ver­ge­lijkt na­me=”na­me”, na­me=”na­me”, na­me=”na­me” etc. */

Drop

Kent stij­len toe aan HT­ML5 drop­zo­ne-tar­gets. Je

kunt va­lid, in­va­lid of ac­ti­ve drop­zo­nes sty­len. .ele­ment:drop { bor­der: 3px so­lid; back­ground: grey; } .ele­ment:drop(ac­ti­ve) { bor­der-co­lor: blue; } .ele­ment:drop(va­lid) { bor­der-co­lor: green; } .ele­ment:drop(in­va­lid) { bor­der-co­lor: red; }

In­de­ter­mi­na­te

Vindt ele­men­ten die een on­be­paal­de toe­stand heb­ben. Check­boxen, ra­dio­but­tons en voort­gangs­bal­ken kun­nen in­de­ter­mi­na­te zijn. Een pa­rent-check­box waar­van bij­voor­beeld maar één child-check­box ge­se­lec­teerd is, kan in­de­ter­mi­na­te zijn. Je kunt die sta­tus niet met HTML in­stel­len, al­leen met Javascript. in­put[ty­pe=”check­box”]:in­de­ter­mi­na­te { opa­ci­ty: 0.75 }

De­fault

Vindt het de­fault-ele­ment in een set van soort­ge­lij­ke ele­men­ten, bij­voor­beeld de stan­daard ge­se­lec­teer­de <op­ti­on> in een <se­lect> ele­ment.

Va­li­di­teit

Ele­men­ten die vol­gens de ele­ment­re­gels va­lid of in­va­lid kun­nen zijn, zo­als ‘required’ en ‘email’. in­put:in­va­lid { bor­der: 1px so­lid red; } in­put:va­lid { bor­der: 1px so­lid green; }

Ran­ge

Van toe­pas­sing op ele­men­ten met een be­reik, zo­als een schui balk of een num­mer­in­voer met mi­ni­ma­le en maxi­ma­le waar­den. in­put:in-ran­ge { back­ground: green; } in­put:out-of-ran­ge { back­ground: red; }

Op­ti­o­neel

Sty­le ele­men­ten om dui­de­lijk aan te ge­ven wel­ke ele­men­ten op een for­mu­lier op­ti­o­neel of ver­eist zijn.

:required { bor­der: 2px so­lid black } :optional { bor­der: 1px das­hed grey; }

Userin­ter­ac­tie

Sty­le een on­gel­dig ele­ment (bij­voor­beeld out-ofran­ge, required) pas na­dat een ge­brui­ker dat heeft ge­bruikt, niet ter­wijl de pa­gi­na ge­la­den wordt (als de be­gin­waar­de on­gel­dig was). in­put:user-er­ror { bor­der: 1px so­lid red; }

Mu­ta­bi­li­ty

Sty­le ele­men­ten zo­als <in­put> en <tex­t­area> a han­ke­lijk van of ze read-on­ly of read-wri­te zijn. tex­t­area:read-on­ly { co­lor: grey; } tex­t­area:read-wri­te { co­lor: black; } Ele­men­ten kun­nen pla­ce­hol­der-tekst to­nen als hint voor de ver­eis­te invoer. Je kunt die ele­men­ten nu sty­len voor als ze bij­voor­beeld wach­ten om in­ge­vuld te wor­den. in­put:pla­ce­hol­der-shown { bor­der-co­lor: blue; }

Lo­cal-link

Geef ele­men­ten een an­de­re op­maak, a han­ke­lijk van of ze in het­zelf­de do­mein staan of niet. Heeft een op­ti­o­neel ar­gu­ment voor hi­ë­rar­chi­sche sty­ling. a:lo­cal-link { text-de­co­ra­ti­on: no­ne; }

Tijd­di­men­sie

Han­dig om in­houd aan scherm­le­zers te kop­pe­len. Zal het meest ge­bruikt wor­den om tekst te high­ligh­ten die mo­men­teel hard­op wordt voor­ge­le­zen, die al ge­le­zen is of die ge­le­zen gaat wor­den. p:cur­rent { back­ground-co­lor: yel­low; } p:past, p:fu­tu­re(p, span) { font-sty­le: ita­lic; }

Hy­per­link

Vind elk ele­ment dat een link is (een href heeft) en ver­vangt a:link, a:vi­si­ted. :any-link { text-de­co­ra­ti­on: un­der­li­ne; }

“WE VOEGDEN BIJ­NA AL­TIJD HAND­MA­TIG EEN STERRETJE (*) AAN EEN LABEL VAN EEN INVOERVELD TOE OM AAN TE GE­VEN DAT INVOER VERPLICHT WAS. MET DE NIEU­WE CSS-SE­LEC­TORS :OPTIONAL EN :REQUIRED GE­BEURT DAT AU­TO­MA­TISCH” op­ti­on:de­fault { font-weight: bold; }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.