VOEG OPTIONELE INVOER TOE

Laat ge­brui­kers zien wel­ke invoer ver­eist is

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

We voegden bij­na al­tijd hand­ma­tig een sterretje (*) aan het label van een invoerveld toe om aan te ge­ven dat de invoer verplicht was. Met de nieu­we Css-se­lec­tors :optional en :required ge­beurt dat au­to­ma­tisch. Je vindt de­ze co­de op

1. Ver­eis­te tekst

We zet­ten de voor­waar­de ‘required’ op de Ht­ml5ma­nier op het Html-ele­ment zelf.

<in­put ty­pe=”text” required />

2. Geef ver­eis­te aan

Wan­neer invoer op­ti­o­neel is, krijgt het veld een ge­stip­pel­de rand en wan­neer hij ver­eist is, wordt dat een door­lo­pen­de rand. Om­dat <in­put>-ele­men­ten niet ::be­fo­re on­der­steu­nen, kun je niet au­to­ma­tisch een rand toe­voe­gen. in­put:optional { bor­der-sty­le: das­hed; } in­put:required { bor­der-sty­le: so­lid; }

3. Pla­ce­hol­ders

Met pla­ce­hol­der­tekst geef je aan wel­ke invoer er ver­wacht wordt, maar dat kan ver­ward wor­den met de fei­te­lij­ke invoer. Daar­om maak je het ele­ment een beet­je trans­pa­rant tot een ge­brui­ker het in­ge­vuld heeft. in­put:pla­ce­hol­der-shown { opa­ci­ty: 0.6; }

4. Va­li­da­tie

Met de se­lec­tor :va­lid geef je aan dat de invoer gel­dig is. Om­dat dat pas moet ge­beu­ren na­dat de pla­ce­hol­der­tekst niet lan­ger weer­ge­ge­ven wordt, com­bi­neer je dat met de se­lec­tor :not. in­put:va­lid:not(:pla­ce­hol­der-shown) {

bor­der-co­lor: green }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.