CSS-GRIDS

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

Lay-out is de ba­sis van het in­ter­net. Zon­der een fat­soen­lij­ke scher­min­de­ling ben je ner­gens. Maar wan­neer je ele­men­ten aan­past voor gro­te­re of klei­ne­re scherm­for­ma­ten (responsive de­sign), heb je nog steeds moei­te met het be­hou­den van een goe­de do­cu­ment­struc­tuur.

Met Flex­box, dat er al een tijd­je is, kun je ele­men­ten her­schik­ken en uit­lij­nen zo­als je wilt. Het groot­ste pro­bleem van Flex­box is he­laas dat het maar één­di­men­si­o­naal werkt. Dat is al han­dig, maar er is wel ruim­te voor ver­be­te­ring. En die wordt ge­bo­den door CSS Grid Lay­out.

Qua lay-out­mo­ge­lijk­he­den zijn er veel over­een­kom­sten met Flex­box, maar om­dat CSS Grids met twee as­sen werkt, heb je de vol­le­di­ge con­tro­le over de ho­ri­zon­ta­le (ko­lom­men) en ver­ti­ca­le ruim­te (rij­en) die een ele­ment in­neemt. Soms heeft het ont­wer­pen met CSS Grids een beet­je weg van het ont­wer­pen met <ta­ble>, maar dan se­man­tisch cor­rect en veel krach­ti­ger en veel­zij­di­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.