HOE STAAT HET MET HT­ML5.1?

Een spe­ci ica­tie-up­da­te be­te­kent ver­an­de­rin­gen. Dit zijn de groot­ste.

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

WHAT’S IN <pic­tu­re>

Gebruik com­pleet ver­schil­len­de bron­nen voor a beel­din­gen voor ver­schil­len­de si­tu­a­ties met het <sour­ce>-ele­ment. Pas a beel­din­gen aan de hand van me­diaquery’s aan. Gebruik ver­schil­len­de beeld­for­ma­ten a han­ke­lijk van de on­der­steu­ning (bij­voor­beeld Webp voor Chro­me). Kan in com­bi­na­tie met sr­c­set wor­den ge­bruikt.

<de­tails> / <sum­ma­ry>

De­ze twee ele­men­ten wer­ken sa­men. De tekst in <sum­ma­ry> wordt al­tijd ge­toond. Wan­neer er­op ge­klikt wordt, ver­schijnt de res­te­ren­de tekst die in het blok <de­tails> staat.

<me­n­ui­tem>

Wan­neer je dit sa­men met <me­nu ty­pe=”con­text”> ge­bruikt, kun je func­ti­o­na­li­teit aan het con­text­me­nu van de brow­ser toe­voe­gen. Je kunt de ty­pen com­mand, check­box en ra­dio ge­brui­ken.

re­quest­a­ni­ma­ti­on­fra­me() API

Dit is al ge­rui­me tijd dé me­tho­de voor het ma­ken van ani­ma­ties die voor de brow­ser ge­op­ti­ma­li­seerd zijn. Dat hij in de spe­ci ica­ties op­ge­no­men is, be­ves­tigt dat het de bes­te me­tho­de is.

his­to­ry.scroll­res­tora­ti­on

Te­rug­gaan in de Url-ge­schie­de­nis is een es­sen­ti­ë­le func­tie van veel web-apps. His­to­ry.scroll­res­tora­ti­on geeft je de con­tro­le over de scrol­po­si­tie. Die had je voor­heen niet, zo­dat er nu een pret­ti­ge­re ge­brui­ker­s­er­va­ring is.

WHAT’S OUT ap­p­ca­che

Wordt ge­dumpt ten fa­veu­re van de nieu­we Ser­vi­ce-wor­ker-me­tho­de voor het ca­chen van ap­pli­ca­ties voor o li­ne gebruik. ap­p­ca­che wordt waar­schijn­lijk nog ja­ren door brow­sers on­der­steund, maar om­dat het niet meer ver­be­terd wordt, ra­den we het gebruik er­van af.

Me­dia Con­trol­lers

Wer­den ge­bruikt om me­dia-ele­men­ten op een web­pa­gi­na te syn­chro­ni­se­ren. Maar om­dat al­leen Sa­fa­ri ze on­der­steunt en ze nau­we­lijks ge­ïm­ple­men­teerd wor­den, ver­dwij­nen ze uit de spe­ci ica­tie.

ty­pe=”ran­ge”

Hier­mee zou­den meer­de­re sli­ders bin­nen een sli­der-ran­ge ge­bruikt kun­nen wor­den, maar om­dat het door geen en­ke­le brow­ser ge­ïm­ple­men­teerd is, is het ko­men te ver­val­len.

Com­mand API

Het feit dat <me­n­ui­tem> ge­ïn­tro­du­ceerd wordt en dat je er ‘com­mands’ mee kunt uit­voe­ren, be­te­kent dat de com­man­da­pi niet lan­ger meer de voor­keurs­me­tho­de voor het a han­de­len van die func­ti­o­na­li­teit is. Daar­om moet die er­uit.

<ob­ject use­map=”#map­na­me”>

Het is niet meer mo­ge­lijk om een ima­ge­map met een ob­ject te ge­brui­ken. Om­dat dat niet meer on­der­steunt of ge­bruikt wordt, ver­dwijnt het uit de spe­ci ica­tie. Je kunt ima­ge­maps nog wel met a beel­din­gen blij­ven ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.