3 TOOLS DIE JE CO­DE VER­BE­TE­REN

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Eslint eslint.org Iden­ti­fi­ceert en cor­ri­geert slecht ge­schre­ven Javascript ter­wijl je be­zig bent. Het kan wor­den ge­bruikt als ex­ten­sie van een co­de-edi­tor of als plug-in als on­der­deel van het build­pro­ces. Ligh­t­hou­se bit.ly/2jn­lf­pg Ligh­t­hou­se is be­doeld voor Pro­gres­si­ve Web Apps. Het on­der­zoekt een si­te op best-prac­ti­ces qua per­for­man­ce, nieu­we fea­tu­res en ver­wij­derd an­ti-pa­tro­nen. Werkt via de CLI of als Chro­me-ex­ten­sie. Co­de Cli­ma­te co­de­cli­ma­te.com Iden­ti­fi­ceert pro­ble­men met com­ple­te projecten. Co­de Cli­ma­te kan een breed sca­la aan pro­ble­men de­tec­te­ren, van dub­be­le co­de tot een af­na­me in test­dek­king. Niet gra­tis voor ge­slo­ten projecten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.