5 RE­DE­NEN OM VOOR JE CO­DE TE ZOR­GEN

HELP TOE­KOM­STI­GE MAINTAINERS DOOR JE CO­DE OVER­ZICH­TE­LIJK TE HOU­DEN

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

1. Mak­ke­lij­ke­re re­fac­to­ring Het eco­sys­teem op het web is aan voort­du­ren­de ver­an­de­ring on­der­he­vig. Als een fra­me­work of een third-par­ty plug-in ge­üp­da­tet moet wor­den, kan een mo­no­li­thi­sche co­de­ba­sis er­voor zor­gen dat die ver­an­de­rin­gen las­tig te im­ple­men­te­ren zijn en ri­si­co’s voor het gebruik op­le­ve­ren. Met een mo­du­lai­re op­bouw kun­nen pro­ble­men ge­ï­so­leerd en op­ge­lost wor­den zon­der dat een he­le si­te plat ligt.

2. Meer por­ta­bi­li­teit Bij het ont­wik­ke­len van een com­plexe fea­tu­re is het een goed idee om die op meer­de­re plaat­sen op­nieuw te ge­brui­ken, zo­dat je er het tem­po in kunt hou­den. Door te mo­du­la­ri­se­ren kun­nen ont­wik­ke­laars de func­ti­o­na­li­teit ge­brui­ken waar hij no­dig is, in plaats van de­ze el­ke keer te ko­pi­ë­ren en plak­ken. Als er een bug in wordt ge­von­den, hoef je die dan nog maar op één plaats op te los­sen.

3. Mak­ke­lij­ker voor nieu­we de­vel­o­pers Web­si­tes wis­se­len nog wel eens van ei­ge­naar. Als de co­de ge­schre­ven is vol­gens een strak en voor­spel­baar pa­troon kun­nen nieu­we de­vel­o­pers mak­ke­lij­ker in­stap­pen. Dat geldt zelfs voor je eigen co­de, als je er ja­ren la­ter nog wat aan moet ver­an­de­ren.

4. Snel­ler de­bug­gen Co­de-edi­tors wor­den steeds in­tel­li­gen­ter en ken­nen nu de ge­brui­ke­lij­ke ont­wik­kel­me­tho­des. Zo kan Vi­su­al Stu­dio Co­de bij­voor­beeld een be­schrij­ving voor een me­tho­de la­ten zien en ont­bre­ken­de of in­cor­rec­te ar­gu­men­ten op­mer­ken. Door in je co­de de juis­te struc­tuur te ge­brui­ken, kan de edi­tor je hel­pen om syn­taxisfou­ten al pro­gram­me­rend te iden­ti­fi­ce­ren.

5. Min­der tech­ni­sche bal­last Hoe­wel het ver­lei­de­lijk is om een snel­le fix voor een klei­ne fea­tu­re te schrij­ven of te ko­pi­ë­ren, heb­ben din­gen de nei­ging om te groei­en in de loop der tijd. Wat je nu vijf mi­nu­ten tijd scheelt, kan je la­ter het tien­vou­di­ge kos­ten. Door ie­de­re fea­tu­re, hoe klein of groot dan ook, op de­zelf­de ma­nier te be­han­de­len zul­len er la­ter min­der pro­ble­men naar bo­ven ko­men.

JAVASCRIPT IS EEN VAN DE MEEST FLEXIBELE TALEN EN DAAR­OM IS HET IDE­AAL VOOR BEGINNERS. GRO­TE­RE PROJECTEN MOE­TEN AN­DE­RE STRUCTUREN GE­BRUI­KEN OM BE­HEERS­BAAR TE BLIJ­VEN. HOUD DE CO­DE ZO SIM­PEL EN MODULAIR MO­GE­LIJK OM DIE FLEXIBILITEIT ALS VOORDEEL TE HOU­DEN. Matt Crouch Developer bij Ci­nol­la matt­crouch.net

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.