HOUD CO­DE LEES­BAAR

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Ook al doet je Javascript-co­de pre­cies wat je wilt dat hij moet doen, als hij niet over­zich­te­lijk op­ge­maakt is, wordt die voor teams moei­lijk te be­he­ren.

Een paar klei­ne ver­an­de­rin­gen kun­nen een we­reld van ver­schil ma­ken. Het ge­ven van dui­de­lij­ke na­men aan variabelen en func­ties be­spaart la­ter veel tijd. Gebruik al­leen en­ke­le of dub­be­le aan­ha­lings­te­kens in een be­stand. Pro­beer geen co­de te ma­ken die te veel te­ge­lij­ker­tijd moet doen.

Houd de laat­ste up­da­tes over de spe­ci­fi­ca­tie in de ga­ten. Nieu­we syn­taxis zo­als ar­row-func­ties en ge­ne­ra­tors kun­nen zon­der wor­ka­rounds voor veel dui­de­lij­ke­re co­de zor­gen dan in het ver­le­den.

Bin­nen een gro­te­re groep kan een stijl­gids han­dig zijn. Die kun­nen al doen­de op­ge­steld wor­den als er vra­gen naar bo­ven ko­men, maar zor­gen er so­wie­so ook voor dat er geen slecht ge­maak­te co­de komt. Som­mi­ge be­drij­ven zo­als Goog­le en Airbnb de­len hun stijl­gid­sen in het open­baar. Die zijn vaak een pri­ma start­punt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.