AAN DE SLAG MET NPM

BEHEER CO­DE MET DE PACK­A­GE-MA­NA­GER VAN NO­DE

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

1. Down­load No­de.js en npm Als No­de.js nog niet op je sys­teem staat, moet je dat eerst in­stal­le­ren. In­struc­ties voor al­le be­stu­rings­sys­te­men staan op de No­de.js-web­si­tes bij no­dejs.org/en/down­load. npm is on­der­deel van No­de.js, maar moet eerst apart ge­üp­da­tet wor­den voor je ver­der gaat. Voer het vol­gen­de com­man­do uit:

npm in­stall npm@la­test -g 2. Ini­ti­a­li­seer een pro­ject Je pro­ject moet pack­a­ges kun­nen ac­cep­te­ren voor­dat je ze kunt ge­brui­ken. Na een paar vra­gen zal het vol­gen­de com­man­do het be­stand pack­a­ge. json ma­ken in de root van je pro­ject met daar­in re­fe­ren­ties naar al­le pack­a­ges die het pro­ject ge­bruikt. Ga naar de pro­ject­map op de com­mand­line en run dit pro­gram­ma:

npm init

3. Down­load een pack­a­ge Op de npm-website www.npmjs.com staan veel kant-en-kla­re pack­a­ges. Gebruik het vol­gen­de com­man­do om ze bij je pro­ject te in­clu­den. Daar­mee down­load je de ‘web­pack’-pack­a­ge, waar­bij ‘--sa­ve-flag’ be­te­kent dat an­de­re ont­wik­ke­laars die je mo­du­le down­lo­a­den de­ze pack­a­ge ook krij­gen om het pro­ject te hel­pen ont­wik­ke­len.

npm in­stall web­pack --sa­ve-dev

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.