5 TEST TOOLS

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Mo­cha mo­chajs.com Draai te­ge­lijk unit- en in­te­gra­tie­tests die wer­ken in de brow­ser en No­de.js-om­ge­vin­gen. Je krijgt in­stant feed­back op fa­len­de tests, het is snel ge­noeg om ie­de­re te keer te run­nen als een be­stand wij­zigt. Mo­cha geeft pro­ble­men met lang­za­me tests aan om din­gen op stoom te hou­den.

Chal chaljs.com Mo­cha heeft zelf geen as­ser­ti­on-bi­bli­o­theek, dus heb je een tool als Chal no­dig om de hui­di­ge test­re­sul­ta­ten te ver­ge­lij­ken met de ver­wach­te waar­den. Er zijn in­ter­fa­ces om tests te schrij­ven in zo­wel test-dri­ven- als be­ha­vi­or-dri­ven-stijl.

Si­non si­n­onjs.org Si­non maakt unit-tests mak­ke­lij­ker. Het maakt ‘spies’ aan om te zien hoe co­de func­tie-aan­roe­pen ge­bruikt en sluit ex­ter­ne API’S kort. Daar­door fo­cust de test op hoe de unit zich ge­draagt zon­der on­ge­con­tro­leer­de ex­ter­ne in­vloe­den.

Jest fa­cebook.git­hub.io/jest Jest is Fa­ce­books ver­sie van een test­fra­me­work. Het is flexibel ge­noeg om met al­le Javascript-projecten te kun­nen wer­ken, maar wordt meest­al ge­bruikt voor Re­act-ap­pli­ca­ties. Er zit­ten han­di­ge fea­tu­res in zo­als snap­shot­tes­ting, dat de out­put van een com­po­nent met een eer­de­re ver­sie ver­ge­lijkt.

Nightwatch nightwatch­js.org Doe func­ti­o­ne­le tests in No­de.js die via Se­le­ni­um lo­pen, waar­mee je brow­serac­ties via com­man­do’s kunt uit­voe­ren. Een setup­be­stand be­paalt wel­ke tests er met wel­ke brow­sers ge­daan wordt. Tests wor­den ge­schre­ven in lees­ba­re taal en kun­nen net zo sim­pel of com­plex zijn als je wilt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.