VOOR­DE­LEN VAN JQUERY

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

MAK­KE­LIJK TE GE­BRUI­KEN jquery is een­vou­dig, het ster­ke punt is dat je in­ge­wik­kel­de pro­ble­men met een­vou­di­ge en kor­te stuk­jes co­de kunt op­los­sen. Het heeft spe­ci­a­le me­tho­des waar­mee je de mees­te, of mis­schien wel al­le, pro­ble­men met be­trek­king tot Dom-ma­ni­pu­la­tie kunt op­los­sen. Zoek in de do­cu­men­ta­tie, vind de ge­wens­te func­tie, im­ple­men­teer die en leun ach­ter­over.

BRE­DE BROWSERONDERSTEUNING

Het team dat jquery ont­wik­kelt is trots op de vol­le­dig­heid van de sui­te. Het groot­ste deel van het fra­me­work wordt re­gel­ma­tig en met een gro­te ver­schei­den­heid aan brow­sers ge­test. Een ont­wik­ke­laar die op een pro­bleem met een on­der­steun­de brow­ser stuit, kan een fout­rap­port in­die­nen, waar­na die bug wordt op­ge­lost.

MAAKT IN­GE­WIK­KEL­DE TA­KEN MAK­KE­LIJK

jquery heeft veel ‘one shot’-func­ties voor ta­ken waar­voor je in ge­woon Javascript 10 of zelfs 20 re­gels co­de no­dig hebt. Goed ge­schre­ven jquery-co­de is ex­treem be­knopt en ver­richt een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid werk met ex­treem com­pac­te co­de.

GE­WEL­DI­GE GEMEENSCHAP

In de jquery-com­mu­ni­ty heerst een pret­ti­ge sfeer: het maakt niet uit hoe sim­pel je vraag is, in de fo­rums krijg je meest­al al heel snel een vrien­de­lij­ke ant­woord.

VER­TI­CA­LE INTEGRATIE

jquery wordt zel­den al­leen ge­bruikt. Naast de Dom-li­bra­ry kun­nen ont­wik­ke­laars een Gui-stack, een e ec­ten­bi­bli­o­theek en zelfs een unit-tes­ting­tool in­zet­ten. Ze heb­ben al­le­maal de­zelf­de oor­sprong en ge­dra­gen zich min of meer het­zelf­de – dat is een groot voordeel, ze­ker als je projecten gro­ter en gro­ter wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.