WAAR IS JAVASCRIPT GOED VOOR?

HAND­MA­TIG PRO­GRAM­ME­REN BIEDT EEN AAN­TAL VOOR­DE­LEN

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

Integratie met an­de­re bi­bli­o­the­ken

Bi­bli­o­the­ken aan een pro­ject toe­voe­gen is net als jong­le­ren met rub­be­ren ke­gels. Dat moet je niet wil­len. Als je pro­duct heel veel bi­bli­o­the­ken ver­eist, voor­kom je el­len­de met na­mes­pa­ces en der­ge­lij­ke pro­ble­men wan­neer je jquery weg­laat. Maar som­mi­ge bi­bli­o­the­ken heb­ben jquery no­dig en gaan zich vreemd ge­dra­gen wan­neer jquery ont­breekt.

Co­de voor spe­ci­fie­ke brow­sers aan­pas­sen

jquery on­der­steunt veel brow­sers, maar som­mi­ge ou­de­re plat­forms zo­als de Bla­zer- en Web­pro-brow­sers van Palm OS wor­den niet meer on­der­steund. Ont­wik­ke­laars met een ge­wo­ne tekst­edi­tor en ruim vol­doen­de ge­duld kun­nen co­de schrij­ven die de­ze stok­ou­de brow­sers on­der­steunt. Maar pro­beer niet om jquery te back­por­ten ...

Su­per­snel­le ap­pli­ca­ties

Door­dat de pres­ta­ties van Javascript-run­ti­mes toe­ne­men, draai­en de mees­te ap­pli­ca­ties snel ge­noeg. Maar soms wil­len ont­wik­ke­laars meer. Zelf co­de schrij­ven om de DOM te be­na­de­ren in plaats van daar jquery voor te ge­brui­ken, is een mooie ma­nier om wat ex­tra snel­heid uit je sys­teem te per­sen. De din­gen waar­op je daar­bij moet let­ten, ko­men ver­der­op in dit ar­ti­kel aan bod.

Vol­doen aan be­trouw­baar­heids­ei­sen

High-re­li­a­bi­li­ty-projecten ver­ei­sen een co­de-co­ver­a­ge van 100 pro­cent. Met een gro­te li­bra­ry als jquery is dat ont­zet­tend moei­lijk voor el­kaar te krij­gen. Vaak is het een­vou­di­ger om de re­le­van­te mo­du­les hand­ma­tig en be­knopt in Javascript te her­schrij­ven. Om­dat je daar­door al­le over­bo­di­ge co­de kunt weg­la­ten, is die een­vou­di­ger te tes­ten.

Em­bed­ded co­de schrij­ven

Ont­wik­ke­laars die wer­ken aan em­bed­ded op­los­sin­gen voor pro­ce­s­com­pu­ters zo­als de Tes­sel, moe­ten ver weg­blij­ven van jquery. Door de enor­me over­head van de li­bra­ry loont het niet de moei­te voor sys­te­men die geen eigen GUI heb­ben. In het erg­ste ge­val ko­pi­eer je een paar re­le­van­te de­len van de jquery-co­de en ver­werk je die in je Javascript-co­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.