WAAR­OM JQUERY GE­BRUI­KEN?

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

“Voor mij komt de keu­ze voor jquery of Javascript neer op de keu­ze tus­sen ont­wik­kel­snel­heid en be­stands­groot­te. Ik gebruik jquery als ik het werk daar­door snel­ler af­krijg en het geen of wei­nig in­vloed op de laad­tijd heeft.” Adam Mor­land Di­gi­tal di­rec­tor sa­lad­cre­a­ti­ve.com “Het heeft voor­de­len om ‘puur’ Javascript, of lie­ver Ec­mascript 6, te ge­brui­ken. Maar wan­neer ik geen fra­me­work zo­als An­gu­lar of Re­act gebruik, zal ik jquery ge­brui­ken. Daar­mee zijn Dom-ma­ni­pu­la­ties en klei­ne co­de-n-fix scripts veel mak­ke­lij­ker.” Karl Krö­ber Tech con­sul­tant at ABCD Ag­en­cy abcd.ag­en­cy “Het gebruik van jquery leidt mis­schien tot een tech­nisch min­der ef­fec­tie­ve op­los­sing, maar het is wel goed­ko­per en snel­ler en dus ef­fi­ci­ën­ter om meer­waar­de te cre­ë­ren voor de klan­ten van een be­drijf.” Dr Do­ris Ma­ria Kohrs CEO, abc tex­te abctex­te.at

ced @ced404 Ik gebruik Javascript voor ech­te brow­sers en zo vaak mo­ge­lijk en jquery al­leen als het ab­so­luut nood­za­ke­lijk is voor een CMS of ou­de Ie-on­der­steu­ning. Anish Ks­hat­riya @obli­vi­ga In mijn be­schei­den me­ning staat Javascript ten op­zich­te van jquery zo­als blad­mu­ziek tot gi­taar­tabs staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.