WAAR IS JQUERY GOED VOOR?

WAN­NEER JE VOOR JQUERY KIEST, HEEFT DAT NA­TUUR­LIJK OOK VOOR­DE­LEN.

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

‘Va­nil­la’ ge­brui­kers­in­ter­fa­ces

Het DOM ma­ni­pu­le­ren met Javascript is een ge­doe. Als je een ap­pli­ca­tie hebt die erg op de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce leunt, is het in­zet­ten van jquery een goe­de me­tho­de om het aan­tal be­no­dig­de man­uren te ver­la­gen. In de mees­te ge­val­len is Ui-co­de niet pres­ta­tie­ge­voe­lig – in de prak­tijk merk je niets van een meet­ba­re pres­ta­tie-over­head van jquery.

UI in Pho­ne­gap-ap­pli­ca­ties

Pho­ne­gap heeft geen Gui-stack. Om­dat jquery UI on­der­tus­sen een qua­si-stan­daard voor jquery-ge­brui­kers­in­ter­fa­ces is ge­wor­den, heb­ben de mees­te ge­brui­kers de wid­gets van jquery UI al eens ge­zien. Ze voe­len zich met­een thuis wan­neer ze er­mee ge­con­fron­teerd wor­den. Om­dat on­op­val­lend in­te­gre­ren al­tijd een goed ad­vies is, is het gebruik van jquery zeer ver­stan­dig.

Pro­gram­ma’s met veel ani­ma­ties

Het toe­voe­gen van ani­ma­ties is da­ge­lijk­se kost voor Ui-ont­wer­pers. Om­dat je voor goe­de ani­ma­ties wis­kun­di­ge ken­nis no­dig hebt en veel van de ta­ken re­pe­ti­tief van aard zijn, kun je daar jquery voor ge­brui­ken. Het plat­form biedt bij­na kant-en-kla­re ani­ma­tie waar­aan je nog maar wei­nig hoeft te doen. Dat be­spaart tien­tal­len man­uren.

Het DOM ma­ni­pu­le­ren

Het Do­cu­ment Ob­ject Mo­del is in prin­ci­pe niets meer dan een graaf. Dat is slecht nieuws, want de gra­fen­the­o­rie is één van de meest ge­vrees­de tak­ken van de in­for­ma­ti­ca. Daar­om moet de ge­mid­del­de ont­wik­ke­laar zich niet be­zig­hou­den met het pro­gram­me­ren van Dom-co­de. Om­dat jquery veel func­ties voor het ma­ni­pu­le­ren van de DOM biedt, ligt het voor de hand dat je daar dat plat­form voor ge­bruikt.

Man­uren besparen

Van­we­ge jquery’s lin­ke aan­tal func­ties – er zijn wei­nig as­pec­ten van Javascript-ont­wik­ke­ling waar­in de bi­bli­o­theek niet voor­ziet – is het ide­aal als je heel veel moet her­ge­brui­ken. Als je dan jquery ge­bruikt, neemt je pro­duc­ti­vi­teit enorm toe. Ei­gen­lijk is een jquery-ont­wik­ke­laar soms niet meer dan een lood­gie­ter die ver­schil­len­de mo­du­les van het plat­form aan el­kaar kop­pelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.