DE TOE­KOMST VAN JAVASCRIPT EN JQUERY

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

De ont­wik­ke­ling van Javascript stond ja­ren­lang stil. Ge­du­ren­de die tijd pro­beer­den Mi­cro­soft- en Nets­ca­pe­ont­wik­ke­laars ge­brui­kers met aan­ge­pas­te ex­ten­sies aan hun res­pec­tie­ve­lij­ke plat­forms te bin­den. Ge­luk­kig kwam die gang van za­ken in een rus­ti­ger vaar­wa­ter en is Ec­mascript – ooit een on­ge­wens­te han­dels­naam – sinds­dien de ‘stan­daard Javascript-dis­tri­bu­tie’.

Naast ver­schei­de­ne nieu­we web-api’s die brow­ser­ma­kers ont­wik­ke­len en het im­ple­men­te­ren van in­du­strie­stan­daar­den wor­den er ook di­ver­se ge­a­van­ceer­de fea­tu­res toe­ge­voegd aan de vol­gen­de ver­sie van Ec­mascript. Bij de voor­ge­stel­de add-ons staan ver­be­te­rin­gen voor de ta­me­lijk zwak­ke wis­kun­di­ge func­ties van de pro­gram­meer­taal hoog op de lijst. Naast de on­der­steu­ning voor Simd-da­ta­ty­pes, die waar­schijn­lijk in Ec­mascript 7 of 8 ge­ïm­ple­men­teerd wordt, krijgt de stan­daard­bi­bli­o­theek ook nieu­we func­ties. Een in­te­res­sant as­pect aan de Ec­mascript-stan­daard is dat het groot­ste deel van het werk daar­aan in de open­heid ge­beurt. Als je meer wilt we­ten over de hui­di­ge stand van za­ken, kun je dat op­zoe­ken bij de Git­hub-re­po­si­to­ry op git­hub.com/tc39/ ec­ma262 en het bij­be­ho­ren­de over­zicht op tc39.git­hub. io/ec­ma262. Houd in re­vi­sie­sen dat jquery, dat im­mers ge­ba­seerd is op Ec­mascript, even­eens pro iteert van wij­zi­gin­gen en ver­be­te­rin­gen die de Javascript-run­ti­me on­der­gaat.

Al­le jquery-projecten wer­ken met een open­ba­re rou­te­map waar­in ont­wik­ke­laars kun­nen zien wel­ke func­ties en ver­an­de­rin­gen er voor de ko­men­de re­vi­sies van de bi­bli­o­the­ken ge­pland staan. De meest in­grij­pen­de ver­an­de­ring is waar­schijn­lijk wel de mo­di ica­tie van het event-sub­sys­teem die voor jquery 4.0 ge­pland staat. Nu an­de­re web­stan­daar­den event-geöri­ën­teerd pro­gram­me­ren om­ar­men, moet de bi­bli­o­theek zich wel aan­pas­sen om de an­de­re stan­daar­den ‘niet in de weg te zit­ten’ (zie bit.ly/2nskg­ku).

Naast de di­ver­se bug ixes die con­stant wor­den door­ge­voerd, is er een aan­ge­pas­te down­lo­ad­buil­der ge­pland voor de po­pu­lai­re hoofd­lijn­ver­sie van jquery. Ver­der wordt er na­tuur­lijk ge­werkt aan de com­pa­ti­bi­li­teit met nieu­we brow­sers zo­als Mi­cro­soft Ed­ge. Ont­wik­ke­laars die jquery UI (de in­ter­fa­ce-bi­bli­o­theek) en het jquery Mo­bi­le-fra­me­work ge­brui­ken, kun­nen uit­kij­ken naar ver­be­te­rin­gen in het de­sign en het ge­drag van de wid­gets. De da­te­pic­ker wordt bij­voor­beeld he­le­maal her­schre­ven, zo­dat hij snel­ler werkt op mo­bie­le plat­forms.

"Al­le jquery-projecten wer­ken met een open­ba­re rou­te­map waar­in ont­wik­ke­laars kun­nen zien wel­ke func­ties en ver­an­de­rin­gen er voor de ko­men­de re­vi­ses van de bi­bli­o­the­ken ge­pland staan"

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.