Het voordeel van uni­ver­se­le Javascript

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

Fra­me­works zo­als Re­act ge­ven je de mo­ge­lijk­heid om app-ach­ti­ge er­va­rin­gen voor het web te ma­ken die niet voor el­ke in­ter­ac­tie hoe­ven te stoppen om net­werk­ver­zoe­ken uit te voe­ren.

Die aan­pak heeft als na­deel dat al­leen snel­le brow­sers een bruik­ba­re ge­bruik­s­er­va­ring bie­den. De eer­ste pa­gi­na’s die ge­la­den wor­den, zijn vaak le­ge con­tai­ners die na­der­hand pas door Javascript ge­vuld wor­den. Bo­ven­dien heb­ben zoek­ma­chi­nes pro­ble­men met het in­dexe­ren van der­ge­lij­ke si­tes.

Uni­ver­se­le Javascript-ap­pli­ca­ties kun­nen een pa­gi­na al op de ser­ver ren­de­ren voor­dat die naar de client wordt ge­stuurd, waar hij door Javascript op­ge­pikt wordt en ver­der ver­werkt. Daar­door krijgt de be­zoe­ker de be­lang­rij­ke con­tent eerst, ter­wijl de rest van de pa­gi­na ge­la­den wordt. Zoek­ma­chi­nes kun­nen die pa­gi­na met meer suc­ces in­dexe­ren en de ge­brui­kers- en ge­bruik­s­er­va­ring zijn be­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.