Waar­om CSS in Javascript?

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

We scheid­den HTML, CSS en Javascript al ja­ren in apar­te be­stan­den om­dat de co­de dan mak­ke­lij­ker te on­der­hou­den is. Fra­me­works zo­als Re­act en zijn Jsx-syn­taxis com­bi­ne­ren HTML met Javascript in hun com­po­nen­ten. Door daar CSS aan toe te voe­gen, houd je al­les net­jes bij el­kaar. Com­po­nen­ten heb­ben daar­door al­tijd de­zelf­de struc­tuur, on­ge­acht waar ze in het pro­ject voor­ko­men.

De CSS kan ook ver­an­de­rin­gen in een toe­stand bij­wer­ken. Af­han­ke­lijk van de ge­bruik­te bi­bli­o­theek, is het mo­ge­lijk om de op­maak van een com­po­nent dy­na­misch on-the-fly te ver­an­de­ren. Daar hoef je geen an­de­re tech­nie­ken zo­als het toe­voe­gen van een klas­se voor te ge­brui­ken.

Wan­neer je ou­de en nieu­we be­na­de­rin­gen com­bi­neert, kun je voor­ko­men dat je ap­pli­ca­ties over­bo­dig in­ge­wik­keld maakt met al­ler­lei ver­ge­lijk­ba­re com­po­nen­ten. Een ge­meen­schap­pe­lij­ke op­maak zo­als bo­dy- en hea­ding-stij­len hoef je dan maar één keer in te stel­len en toe te pas­sen in plaats van ver­schei­de­ne ke­ren op ver­schil­len­de plek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.