De Jack Prin­ci­ples

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

De Jack Prin­ci­ples zijn ge­noemd naar het quizspel You Don’t Know Jack, voor het eerst uit­ge­bracht in 1995 door Jel­ly­vi­si­on. Vol­gens die prin­ci­pes moe­ten con­ver­sa­ties tus­sen men­sen en ma­chi­nes:

1. op gang blij­ven (op tijd en de juis­te res­pons ge­ven)

2. de il­lu­sie van een echt ge­sprek op­wek­ken (de bot moet pa­tro­nen van men­se­lij­ke con­ver­sa­tie vol­gen)

3. de il­lu­sie van een echt ge­sprek vast­hou­den (geen on­lo­gi­sche res­pons ge­ven)

Dat is waar de mees­te sys­te­men in­clu­sief ma­chi­ne learning en ar­ti ici­al in­tel­li­gen­ce zich van­daag de dag op rich­ten. De mees­te chat­bots zijn nog ge­seg­men­teerd en heb­ben spe­ci ie­ke ta­ken die te kun­nen ver­vul­len. Men­sen zijn zich ech­ter be­wust van die be­per­kin­gen. On­ze chat­bot is ook ont­wor­pen om be­paal­de ta­ken te doen, maar geeft ook ant­woord op on­be­ken­de com­man­do’s om de con­ver­sa­tie op gang te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.