An­de­re in­ter­ac­tie­vor­men

Web Designer Magazine - - Webdeveloper -

In de­ze tu­to­ri­al heb­ben we een pro­gram­ma ge­maakt voor het uit­voe­ren van com­man­do’s die de ge­brui­kers ge­ven en om de con­ver­sa­tie met hen in stand te hou­den. Het pro­gram­ma draait per­ma­nent op je com­pu­ter.

Je kunt daar­bij nieu­we in­tents in­bou­wen, zo­als de lo­ca­tie van een ge­beur­te­nis ach­ter­ha­len en de deel­ne­mers een mel­ding stu­ren via hun e-mail. Je kunt ook meer ser­vi­ces in­te­gre­ren, zo­als een an­de­re agen­da, een to-do app zo­als Trel­lo en meer van dat soort din­gen.

In plaats van nieu­we com­man­do’s te im­ple­men­te­ren, kun je ook den­ken aan an­de­re vor­men van in­ter­ac­tie, bij­voor­beeld spraak­syn­the­se of zelfs spraak­her­ken­ning. Je zou het zelfs meer ‘in­tel­li­gent’ kun­nen ma­ken met ma­chi­ne­learning ser­vi­ces als API.AI of IBM Wat­son. De mo­ge­lij­ke uit­brei­din­gen op de ba­sis-as­sis­tent zijn ein­de­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.