HTML pro­gram­me­ren als een pro

HTML WORDT CON­STANT VER­BE­TERD. ZORG DAT JE OP DE HOOG­TE BLIJFT VAN DE LAAT­STE STAN­DAAR­DEN.

Web Designer Magazine - - Inhoud -

HTML wordt con­stant ver­be­terd. Zorg dat je op de hoog­te blijft van de laat­ste stan­daar­den.

In de mo­der­ne web de­vel­op­ment we­reld ligt veel na­druk op fra­me works. De­vel­o­pers moe­ten steeds meer we­ten van Css-pre pro­ces­sors, Ja­vascript-li­bra­ry’s, Ty­pe­script en veel meer. Het is lang ge­le­den dat web­pa­gi­na’s wer­den ge­maakt door sim­pel­weg een tekst­edi­tor te ope­nen en je dan te ver­lie­zen in vis­ha­ken en een wir­war aan <div>-elementen.

Daar­door loop je het ri­si­co dat je de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen die HTML in de prak­tijk door­maakt vol­le­dig mist. HTML is ech­ter nog het hart van het web. Als een pa­gi­na door een brow­ser wordt ge­la­den, wordt de HTML ge­par­sed om de DOM op te bou­wen. Op ba­sis van de DOM be­paalt de brow­ser wat er voor de ge­brui­ker ge­ren­derd moet wor­den. Door het ma­ni­pu­le­ren van de DOM krijg je ook in­ter­ac­ti­vi­teit op een pa­gi­na. Als er pro­ble­men zijn met de HTML, kun­nen zo­wel het ui­ter­lijk van de pa­gi­na als de func­ti­o­na­li­teit daar on­der lij­den. In­ge­wik­kel­de of in­com­ple­te HTML kan lei­den tot een DOM waar­mee het moei­lijk wer­ken is. Be­steed daar­om wat tijd aan kwa­li­ta­tie­ve code om te voor­ko­men dat het een on­be­heer­ba­re spa­ghet­ti­brei wordt. Als je een fra­me­work zo­als An­gu­lar of Re­act ge­bruikt, moet je nog steeds in de weer met HTML. Het on­der­lig­gen­de fra­me­work is zwaar a han­ke­lijk van de func­ti­o­na­li­teit van HTML5. Voor veel si­tes is Ja­vascript of een com­pleet fra­me­work bo­ven­dien over­kill en kun je het ge­wens­te re­sul­taat ook krij­gen met de fea­tu­res van HTML5 al­leen. Dat is met na­me waar voor sim­pe­le pre­sen­ta­tie­pa­gi­na’s met be­perk­te in­ter­ac­ti­vi­teit. Om­dat de stan­daar­den evo­lu­e­ren – ze­ker als het ge­bruik van web­com­po­nen­ten toe gaat ne­men – kan er steeds meer wor­den ge­daan met pu­re HTML.

Die stan­daar­den op zich zijn al een sig­ni ican­te fac­tor om meer te gaan doen met HTML. Fra­me­works ko­men en gaan. Een gro­te zorg van web­de­vel­o­pers is dan ook de houd­baar­heid van hun werk en de vaak sub­stan­ti­ë­le tijd en ener­gie die er­in ge­sto­ken moet wor­den als een fra­me­work aan het eind van zijn le­vens­duur komt. Goed ge­schre­ven, stan­daard­con­for­me HTML zal de tand des tijds met wat klei­ne aan­pas­sin­gen door­staan. Html-fea­tu­res wor­den slechts heel zel­den niet meer on­der­steund.

HTML5 evo­lu­eert door, met een groei­en­de focus op scho­ne en lees­ba­re ma­nie­ren om func­ti­o­na­li­tei­ten te im­ple­men­te­ren die ge­brui­kers op het web nor­maal ver­wach­ten. Het op de een of an­de­re ma­nier up-to­da­te blij­ven van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen op Ht­m­l­ge­bied is nog steeds even es­sen­ti­eel voor een mo­der­ne web­de­vel­o­per als het vroe­ger was. Je moet we­ten wel­ke tools en tech­nie­ken er zijn om scho­ne, e ici­ën­te en be­heer­ba­re Html-code te pro­du­ce­ren.

“Goed ge­schre­ven, stan­daard con­for­me HTML zal de tand des tijds wel door­staan”

DOOR DE EVOLUTIONAIRE AARD VAN WEB­STAN­DAAR­DEN GE­BRUI­KEN WE HTML, CSS EN JA­VASCRIPT NU VOOR VEEL MEER DAN WAAR ZE OOR­SPRON­KE­LIJK VOOR BE­DOELD ZIJN. ON­DANKS DE NIEUW­STE FEA­TU­RES IS HET ERG MAK­KE­LIJK OM PA­GI­NA’S OP EEN VERKEERDE MA­NIER TE ONT­WER­PEN EN IM­PLE­MEN­TE­REN. ER ZIJN TALLOZE OP­LOS­SIN­GEN MET ABSTRACTIES EN MODULARITEIT BO­VEN­OP DE CORE WEBTALEN OM HET PRO­BLEEM TE VERLICHTEN, MAAR UIT­EIN­DE­LIJK BLIJFT HET BE­LANG­RIJK DAT JE VOLDOENDE TIJD NEEMT OM TE STRUCTUREREN EN EFFICIËNTE CODE TE SCHRIJ­VEN.

Si­mon Jo­nes Soft­wa­re en­gi­nee­ring di­rec­tor

An­gu­lar-ge­brui­kers moe­ten nog steeds met HTML in de weer. Het on­der­lig­gen­de fra­me­work is zwaar a han­ke­lijk van Ht­m­l­func­ti­o­na­li­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.