Al­ter­na­tie­ven voor Chro­me

Goog­les Chro­me heeft het groot­ste markt­aan­deel van al­le brow­sers. Maar als web­de­sig­ner zijn er best an­de­re brow­sers die je kunt pro­be­ren.

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Chro­me is de po­pu­lair­ste brow­ser, maar er zijn an­de­re brow­sers die je als web­de­sig­ner kunt pro­be­ren.

Wan­neer je een si­te maakt, ont­werp en ont­wik­kel je dan al­leen voor de po­pu­lair­ste brow­sers of voor al­le brow­sers?

In een ide­a­le we­reld zou je een si­te voor ie­der­een ma­ken, maar in de wer­ke­lijk­heid is dat niet pro­duc­tief of zin­nig. Want waar­om zou je nog ont­wik­ke­len voor de 0,6% van de in­ter­net­ters die nog In­ter­net Ex­plo­rer 6 ge­bruikt? Dat per­cen­ta­ge is zo klein dat het de moei­te niet loont.

Dit is ge­luk­kig een ex­treem voor­beeld van het on­der­steu­nen van ou­de­re brow­sers. In wer­ke­lijk­heid surft het over­gro­te deel van de in­ter­net­ters met Chro­me, Fi­re­fox, Ed­ge en nieu­we­re ver­sies van IE. Althans, dat geldt voor de desktop, want bij de mo­bie­le brow­sers ligt het an­ders.

Het maakt niet uit waar je het markt­aan­deel meet, want bij bij­na el­ke com­bi­na­tie van plat­form en con­ti­nent die je kunt ver­zin­nen, heeft Chro­me een ki­lo­me­ters gro­te voor­sprong op an­de­re brow­sers. We­reld­wijd heeft Chro­me een in­druk­wek­kend aan­deel van 54%, maar dat be­te­kent wel dat 46% van de ge­brui­kers een an­de­re brow­ser of com­bi­na­tie van brow­sers ge­bruikt. Dat je Chro­me op je desktop-pc ge­bruikt, be­te­kent niet au­to­ma­tisch dat je het ook op je smartpho­ne of ta­blet ge­bruikt. Het me­ren­deel van de Ap­ple-ge­brui­kers surft met de stan­daard­brow­ser van hun mo­bie­le ap­pa­raat. Maar als je daar­op wilt over­stap­pen naar Goog­le Chro­me, heb je die mo­ge­lijk­heid wel. Je kunt het down­lo­a­den in de app-sto­re.

Als we de pa­ra­me­ters lo­ca­tie, desktop, mobiel et ce­te­ra ver­an­de­ren, ge­ven de cij­fers een in­te­res­sant beeld. In de Ver­e­nig­de Sta­ten is In­ter­net Ex­plo­rer de po­pu­lair­ste desktop­brow­ser na Chro­me en wordt die op de voet ge­volgd door Fi­re­fox. Kij­ken we naar desktop, smartpho­ne en ta­blet sa­men, dan staat Sa­fa­ri op­eens op de twee­de plaats met een markt­aan­deel van 30%. Dat is niet zo vreemd, de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn im­mers het bas­ti­on van Ap­ple-ap­pa­ra­ten.

Maar wat ge­beurt er als je de lo­ca­tie wij­zigt? In Zuid-ame­ri­ka heeft Chro­me een markt­aan­deel van maar liefst 77% op desktop, smartpho­ne en ta­blet. Als je al­leen naar mo­bie­le ap­pa­ra­ten kijkt, ver­an­dert er niet veel. Goog­les aan­deel slinkt een beet­je naar 72%, met héél ver daar­ach­ter Sa­fa­ri met 9%.

In Eu­ro­pa zien de cij­fers er weer an­ders uit. Chro­mes aan­deel over de drie plat­for­men sa­men is 53%, dat van Sa­fa­ri 17% en Fi­re­fox komt tot 11%. Kijk je al­leen naar desktop, dan blijft Goog­les aan­deel min of meer het­zelf­de, maar springt Fi­re­fox naar 20% en staat IE met 9% op de der­de plek.

Dat Chro­me al­tijd op de eer­ste plek staat, on­ge­acht wel­ke pa­ra­me­ters je ver­an­dert, is lo­gisch. Om­dat de brow­ser de nieuw­ste web­tech­no­lo­gie­ën on­der­steunt, is het de meest voor de hand lig­gen­de brow­ser voor zo­wel con­su­mers als te­chies. Op mo­bie­le ap­pa­ra­ten is het (vol­gens ons) een goed al­ter­na­tief voor de stan­daard An­droid-brow­ser en Sa­fa­ri.

Ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars moe­ten dus al­tijd re­ke­ning hou­den met de brow­sers waar­mee in­ter­net­ters sur­fen, maar er zijn ook al­ter­na­tie­ven spe­ci­aal voor ons. Eén daar­van is Ghost Brow­ser. Als je daar nog nooit van hebt ge­hoord: de ma­kers er­van zeg­gen dat het dé brow­ser is voor men­sen die op het web wé­r­ken (vrij ver­taald, dat wel). Je kunt hem down­wat lo­a­den van ghost­brow­ser.com. doet de Ghost-brow­ser voor ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars? Naar ei­gen zeg­gen het vol­gen­de: ‘‘Laat je niet af­lei­den door da­ge­lijk­se ta­ken zo­als het in- en uit­log­gen uit ver­schil­len­de user-le­vel­ac­counts! Dank­zij co­lour-co­ded ses­sies kun je in één brow­ser­scherm op al­le user­le­vels te­ge­lijk in­ge­logd blij­ven, zo­dat je je op de code kunt con­cen­tre­ren.” Ove­ri­gens is Ghost ge­ba­seerd op Chro­mi­um, wat ook de ba­sis is van Chro­me zelf. Er zijn ver­sies voor Win­dows en Mac OS, dus pro­beer die brow­ser eens!

Ga naar ghost­brow­ser.com en ont­dek de voor­de­len die Ghost Brow­ser voor de­sig­ners en ont­wik­ke­laars heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.