Ani­meer meer­de­re elementen te­ge­lijk

Zo­als te zien op tram-hou­se.com

Web Designer Magazine - - Inhoud -

tram-hou­se.com Speel ver­schei­de­ne ani­ma­ties op een web­pa­gi­na af.

De­ze web­si­te staat in het te­ken van een nieuw ap­par­te­men­ten­com­plex. Dan lijkt het mis­schien wat raar dat de bij­be­ho­ren­de web­si­te een tram als the­ma heeft. Toch is dat niet zo. Het doel van de si­te is om de es­sen­tie van trams en hun rol in de maat­schap­pij te ver­beel­den en die om te zet­ten in een the­ma. De si­te claimt dat de tram her­in­ne­rin­gen uit je jeugd naar bo­ven­haalt, toen je nog vol­le­dig on­be­zorgd was. De tram staat ook voor be­we­ging en de “con­ti­nue hang in on­ze dro­men naar een ijn en vro­lijk le­ven.”

De si­te vraagt je om­laag te scrol­len, maar zo­dra je dat doet be­gint de si­te ho­ri­zon­taal in plaats van ver­ti­caal te scrol­len. Be­we­gen­de tek­sten en a beel­din­gen ma­ken hun op­wach­ting. Elementen vlie­gen van links en rechts het scherm in en wor­den sa­men­ge­voegd tot ze uit­ein­de­lijk een geheel en goed ont­wor­pen pa­gi­na vor­men. Je wordt aan­ge­zet om op ver­schil­len­de plek­ken een in­ter­ac­tie met de si­te aan te gaan.

Een van de mooi­ste voor­beel­den van die in­ter­ac­tie is wan­neer je wordt op­ge­roe­pen om de sleu­tel in een slot te ste­ken. Dat is een ster­ke me­ta­foor voor het uit­ein­de­lij­ke doel van de si­te, het ver­ko­pen van ap­par­te­men­ten! Es­the­tisch is het een ge­waagd ge­bruik van a beel­din­gen door­dat de si­te con­ti­nu een ge­dis­tin­geer­de hip­ster ge­bruikt om hem per­soon­lijk te ma­ken. La­ter volgt nog een fraaie ani­ma­tie die je aan­dacht he­le­maal op­slokt.

Ho­me-link Met een klik op het lo­go ga je naar de ho­me­pa­gi­na. Het lo­go is het groot­ste deel van de tijd zicht­baar, al­leen tij­dens som­mi­ge ani­ma­ties ver­dwijnt het kort tot de nieu­we con­tent ge­la­den is. Mu­ziek con­tro­le­ren Geheel in lijn met de rest van de...

ADVIES VAN EXPERTS Wel of geen mu­ziek Het toe­voe­gen van mu­ziek aan een si­te is een ge­voe­lig punt bij zo­wel webdesigners als be­zoe­kers. Ze­ker in een werk­om­ge­ving kan het een schrik­re­ac­tie te­weeg­bren­gen als er op­eens mu­ziek uit de spea­kers knalt. Houd de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.