Ja­vascript ver­o­vert de we­reld

Web Designer Magazine - - Header | Nieuws -

No­dejs werd nog niet zo heel lang ge­le­den be­schouwd als een ‘hip­ster’-tech­niek, maar wordt heel snel een van de po­pu­lair­ste ont­wik­kelom­ge­vin­gen voor het bou­wen van we­bap­pli­ca­ties. Steeds meer gro­te be­drij­ven ge­brui­ken de ser­ver-si­de Ja­vascrip­ten­gi­ne voor hun druk­be­zoch­te web­si­tes.

Net­flix ge­bruikt Ja­vascript en No­dejs om zijn Ja­va-ba­sed web­si­te te ver­an­de­ren in een sin­gle-pa­ge-ap­pli­ca­tie en Pay­pal stapt voor zijn we­bap­pli­ca­tie even­eens over. Het sys­teem van taxi­dienst Uber, dat chauf­feurs en pas­sa­giers bij el­kaar brengt, is ge­ba­seerd op de Di­s­tri­bu­ted Web Ar­chi­tec­tu­re van No­de.js. Zelfs Mi­cro­soft om­armt No­dejs en heeft het in zijn Azu­re Plat­form ge­ïn­te­greerd en daar heel veel hand­lei­din­gen voor ge­maakt. Mi­cro­soft heeft aan­ge­kon­digd dat het een fork van het pro­ject gaat ma­ken die op de Ja­vascript-en­gi­ne van hun ei­gen Ed­ge ge­ba­seerd is in plaats van op de V8en­gi­ne van Chro­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.