Shop­wa­re 5.3

Web Designer Magazine - - Header | Nieuws -

Bij de nieu­we ver­sie van het e-com­mer­ce­plat­form Shop­wa­re staan de wen­sen van de klant cen­traal. Sinds ver­sie 5.2 heb­ben de ma­kers meer dan 750 sug­ges­ties van ge­brui­kers, de zo­ge­naam­de com­mu­ni­ty-vo­tes, ge­ïm­ple­men­teerd en is het plat­form nog klant­vrien­de­lij­ker ge­wor­den.

Eén van die nieu­we fea­tu­res is dat je klan­ten op ba­sis van hun koop­ge­drag mak­ke­lijk kunt in­de­len in zo­ge­naam­de cus­to­mer-streams. Daar­na pas je de win­kel aan je klan­ten aan en kun je ze in­di­vi­du­eel be­na­de­ren met spe­ci­fie­ke aan­bie­din­gen in de vorm van ban­ners op de start­pa­gi­na of waar­de­bon­nen. Naast de cus­to­mer-streams biedt Shop­wa­re nu sja­blo­nen voor shop­ping­we­rel­den. Die kun je ex­por­te­ren en in win­kels met een an­de­re struc­tuur im­por­te­ren. Er wor­den sja­blo­nen bij Shop­wa­re mee­ge­le­verd en je kunt ze ook in de com­mu­ni­ty-sto­re aan­bie­den en ko­pen. Bij ver­sie 5.2 moest je nog een apar­te plug-in voor het fil­te­ren en sor­te­ren in­stal­le­ren, maar in de nieu­we ver­sie zit die stan­daard. Je kunt in­stel­len hoe je pro­duc­ten bin­nen een ca­te­go­rie moe­ten wor­den ge­sor­teerd en je kunt af­zon­der­lij­ke fil­ters aan­ge­ven die bij­voor­beeld uit meer­de­re ei­gen­schap­pen of pro­duct-stream-cri­te­ria kun­nen be­staan. Toe­ge­we­zen af­beel­din­gen kun je voort­aan di­rect via de me­di­a­ma­na­ger ver­van­gen. Dat hoef je niet meer via het ar­ti­kel te doen. Met een in­no­va­tie­ve 3D-plu­gin op Git­hub kun je in de toe­komst heel een­vou­dig 3D-in­houd in de win­kel ge­brui­ken.

Shop­wa­re zet dui­de­lijk een koers naar de toe­komst. Een klant kan een­vou­di­ger dan ooit een be­stel­ling in de web­win­kel doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.