(VIRTUELE) RE­A­LI­TY-BITES

Web Designer Magazine - - Webvr Goes Wild -

Door­dat het een ex­pe­ri­men­te­le on­der­ne­ming was, wis­ten Goog­le Labs en Wild dat er een tech­ni­sche ‘uitdaging’ lag te wach­ten. Veel van de prak­ti­sche pro­ble­men wer­den over­ko­men door het de­sign en de de­vel­op­ment aan el­kaar te kop­pe­len. “De­sign en de­vel­op­ment wa­ren nauw ver­bon­den bij dit pro­ject. We com­mu­ni­ceer­den con­ti­nu met el­kaar en we had­den lan­ge ses­sies waar­in we naast el­kaar za­ten en idee­ën uit­pro­beer­den.”, ver­klaart Tho­mas Licht­blau. “Om­dat we alles in WEB­GL ont­wik­kel­den, maak­ten we custom sha­der­co­de na­dat het ba­sa­le vi­su­e­le de­sign ge­daan was om de vi­su­e­le stijl van de ga­me te ver­be­te­ren. We heb­ben ook ie­de­re tran­si­tie ge in­e­tu­ned en ei­gen sounds ge­maakt die de ga­me naar een an­der ni­veau van be­le­ving til­den. Aan het eind spron­gen we wat uit de band en maak­ten we din­gen zo­als de rain­bow-mo­de en an­de­re eas­ter eggs.” Een punt­je van zorg voor de pro­gram­meurs was om er­voor te zor­gen dat de tech­no­lo­gie suc­ces­vol zou wer­ken op de be­oog­de plat­forms. Dat werd des te ge­com­pli­ceer­der door de pril­heid van de Webvr-sup­port en de con­ti­nue ont­wik­ke­ling er­van. “Wat ook las­tig was, was WEBVR op de mees­te ap­pa­ra­ten la­ten run­nen om­dat er niet eens een o ici­ë­le brow­ser­re­lea­se was die dat op het mo­ment van de­vel­op­ment on­der­steun­de”, geeft Mo­riz Bü­sing toe. “Er wer­den een paar wij­zi­gin­gen aan de WEBVR API ge­maakt waar­door de­len her­schre­ven moesten wor­den. Veel van de li­bra­ry’s en tools die we ge­bruik­ten, wer­den re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet, waar­door het las­tig was ze te blij­ven la­ten sa­men­wer­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.